ZigZag Dual Tampon İkili Seçimlər Göstəricisi – Binary Options göstəriciləri

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

A. Onlu dizgeden ikili dizgeye dönüюüm

10 tabanэna göre yazэlmэю bir sayэyэ 2 tabanэna dönüюtürmek için, verilen sayэda 2 nin hangi kuvvetlerinin kaçar tane bulunduрunu saptayэp, 2 nin artan kuvvetlerine göre açэlэmэ yazmak yetecektir.

Verilen sayэ tamsayэ ise

Sayэyэ 2 ye bölüp kalanэ saptamak ve sonra bölüm için aynэ iюi yaparak bölüm 0 oluncaya kadar bu iюe devam etmek gerekir. Birinci adэmda kalan 1 ler hanesine, ikinci adэmdaki kalan 2 ler hanesine, üçüncü adэmdaki kalan 4 ler hanesine vb. yazэlэr.

Örnek: 71 10 sayэsэnэ 2 tabanэna göre yazэnэz.

2 ile bölme iюlemi Kalan

Ohalde 71 10 = (1000111) 2 dir.

Verilen sayэ kesirli sayэ ise

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Kesirli sayэlarэ yazmak için (0,1) aralэрэndaki sayэlarэ 10-lu sayэtlama dizgesinde nasэl yazdэрэmэzэ anэmsayalэm ve ikili dizgede benzer usavurmayэ yapalэm.

Sayэyэ 2 ile çarpar, çarpэmэn tam kэsmэnэ ayэrэrэz. Kalan kesri tekrar 2 ile çarpar, çarpэmэn tam kэsmэnэ ayэrэrэz. Aynэ iюleme, kesirli kэsэm 0 oluncaya kadar ya da yeterince ardэюэk iюlem yaparak istenen yaklaюэk sayэ bulununcaya kadar devam etmek gerekir. Birinci adэmdaki tam kэsэm ½ ler hanesine, ikinci adэmdaki tam kэsэm ¼ ler hanesine, üçüncü adэmdaki tam kэsэm 1/8 ler hanesine vb. Yazэlэr.

1.Durum: Kesirli sayэ 2 nin negatif kuvvetlernin sonlu toplamэ olarak yazэlabiliyorsa.

2 li sayэtlama dizgesinde de aynэ yöntem kullanэlэr. Yukarэdaki 0.6875 sayэsэnэ 2 tabanэna göre yazmak için, bu sayэ içinde kaç tane 1/2, kaç tane 1/2 2 , kaç tane 1/2 3 , kaç tane 1/2 4 , kaç tane 1/2 5 . vb olduрunu bulmalэyэz.

0.6875 = 1×2 -1 + 0x2 -2 + 1×2 -3 + 1×2 -4

= 1x(1/2) + 0x(1/4) + 1x(1/8) + 1x(1/16)

2.Durum: Kesirli sayэ 2 nin negatif kuvvetlerinin sonlu toplamэ olarak yazэlamэyorsa (sonsuz toplam).

Örnek: (0.317) 10 sayэsэnэ 2 tabanэna göre yazэnэz.

2 ile çarpma iюlemi Tamsayэ kэsmэ

0.317 x 2 = 0.634 0

0.634 x 2 = 1.268 1

0.268 x 2 = 0.536 0

0.536 x 2 = 1.072 1

0.072 x 2 = 0.144 0

0.144 x 2 = 0.288 0

0.288 x 2 = 0.576 0

0.576 x 2 = 1.152 1

0.152 x 2 = 0.304 0

Ohalde (0.317) 10  (0.010100010. ) 2 dir.

Bu kez, sayэyэ 2 -n nin katlarэnэn sonlu toplamэ юeklinde yazamadэрэmэzэ görüyoruz. Bu, 10 lu dizgede sonsuz ondalэklэ temsillere benzer. Bu durumda, yeterince basamak yazarak, asэl sayэya istediрimiz kadar yakэn 2 li bir temsil elde edebiliriz.

Örnek: (0.7215) 10 sayэsэnэ 2 tabanэna göre yazэnэz.

2 ile çarpma iюlemi Tamsayэ kэsmэ

0.7215 x 2 = 1.4430 1

0.4430 x 2 = 0.8860 0

0.8860 x 2 = 1.7720 1

0.7720 x 2 = 1.5440 1

0.5440 x 2 = 1.0880 1

0.0880 x 2 = 0.1760 0

0.1760 x 2 = 1.3520 0

0.3520 x 2 = 0.7040 0

0.7040 x 2 = 1.4080 1

Ohalde (0.7215) 10  (0.101110001) 2 dir.

Sayэnэn tam ve kesirli kэsэmlarэ varsa, tam ve kesirli kэsэmlar ayrэ ayrэ dönüюtürülür ve sonra ikisi birleюtirilir.

Örnek: (41.6875) 10 sayэsэnэ 2 tabanэna göre yazэnэz.

2 ile bölme iюlemi Kalan

Ohalde 41 10 = (101001) 2 dir. Öte yandan,

2 ile çarpma iюlemi Tamsayэ kэsmэ

0.6875 x 2 = 1.3750 1

0.3750 x 2 = 0.7500 0

0.7500 x 2 = 1.5000 1

0.5000 x 2 = 1.0000 1

Ohalde (41.7215) 10  (101001.1011) 2 dir.

Эkiliden onluya dönüюüm

2 tabanэna göre yazэlmэю bir sayэyэ 10 tabanэna göre yazmak için, 2 tabanэna göre açэlэmэnэ yazar ve ortaya çэkan terimleri toplarэz.

Örnek: (1010.011) 2 = 1×2 3 + 0x2 2 + 1×2 1 + 0x2 -1 + 1×2 -2 + 1×2 -3

= 2 3 + 2 1 + 2 -2 + 2 -3

Sekizliden onluya dönüюüm

Örnek: (630.4) 8 = 6×8 2 + 3×8 1 + 4×8 -1 + 0x2 -1 + 1×2 -2 + 1×2 -3

= 2 3 + 2 1 + 2 -2 + 2 -3

Onlu dizgeden sekizli dizgeye dönüюüm

Örnek: (153) 10 sayэsэnэ sekizli dizgeye dödüюtürünüz.

8 ile bölme iюlemi Kalan

Örnek: (0.513) 10 sayэsэnэ sekizli dizgeye dönüюtürünüz.

8 ile çarpma iюlemi Tamsayэ kэsmэ

0.513 x 8 = 4.104 4

0.104 x 8 = 0.832 0

0.832 x 8 = 6.656 6

0.656 x 8 = 5.248 5

0.248 x 8 = 1.984 1

0.984 x 8 = 7.782 7

Ohalde (0.512) 10  (0.406517. ) 8 dir. Bu sonuç virgülden sonraki 7 basamaрa kadar duyarlэdэr. Эюlem yürütülerek istenen ince duyarlэk saрlanabilir.

r tabanlэ gösterimden onlu gösterime dönüюüm

Verilen sayэnэn r tabanэna göre açэlэmэ yazэlэr ve ortaya çэkan terimler toplanэr.

Эkili (binary) Aritmetik

Эkili sayэtlama dizgesinde dört iюlem, aynen onlu dizgede olduрu gibi yapэlэr.

Örnek:

0 0 1 00111011 59

0 1 1 00101010 42

+____ +______ +_____ +___________ +_______

0 1 10 01100101 101

Örnek :

0 1 1 0 01010101 85

0 1 0 1 00111001 57

-____ -______ -_____ -_____ -___________ -_____

0 0 1 0 00011100 28

Örnek:

0 1 1 0 1101 13

x____ x______ x_____ x_____ x___________ x_____

0 1 0 0 1101 65

Örnek: Aюaрэda ikili sayэtlama dizgesinde 110111 sayэsэnэn 101 sayэsэna bölümü yapэlmэюtэr. Yapэlan iюlemin onlu sayэtlama dizgesindekine benzer olduрunu görünüz.

Bilgisayarda Çэkarma Эюlemi

Эkili sayэtlama dizgesinde elle yapэlan dört iюlemi onlu dizgedekine benzer olarak yapabiliyoruz. Bilgisayardaki bütün iюlemler ikili sayэtlama sisteminde gerçekleюir. Toplama iюlemi, yukarэda elle yaptэрэmэz esasa dayanэr. Ancak, mikrobilgisayarlarda çэkarma iюlemini yapacak devre yoktur; devreler tümleme (complement, negation) ve artэrma (increment, 1 ekleme) iюlemlerini yapabilir. Dolayэsэyla çэkarma iюlemini veya daha genel olarak, iюaretli sayэlarda aritmetik iюlemlerini yaparken, negatif sayэlarэn ikilere tümleyenlerini (twos complement) kullanэrlar. Bunun yanэnda, çoрu mikrobilgisayarlarda dört iюlemi hэzlэ yapacak özel devreler vardэr.

Çэkarma iюleminin tümleme ve toplama iюlemleri ile nasэl yapэldэрэnэ daha iyi anlamak için, bunu önce alэюэk olduрumuz onlu sayэtlama dizgesinde deneyelim. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 sayaklarэndan herhangi birisinin 10 a (tabana) tümleyeni, 10 ile arasэndaki farktэr. Benzer юekilde, 9 a tümleyenleri ise, 9 ile aralarэndaki farktэr. Örneрin 7 sayaрэnэn 10 a tümleyeni (10-7=3), ve 9a tümleyeni ise (9-7=2) olur. Юimdi aюaрэdaki örnekleri düюünelim:

7 – 4 = 7 + 10 -4 – 10

юeklinde yazalэm. Son satэrdaki çэkarma iюlemini yapmak için, 13 sayэsэnэn en solundaki hanesinin atэlmasэnэn yeterli olduрunu düюünmek yetecektir.

67 – 15 = 67 +100 – 15 – 100

= 67 + (100 – 15) – 100

Эkinci satэrdaki (100-15) = 85 sayэsэna 15 in 100 e tümleyeni diyelim. Bu sayэyэ çэkarma iюlemiyle elde etmek yerine, sonucu bir tümleme ve bir toplama iюlemiyle bulabiliriz. Gerçekten, 15 sayэsэnэn basamaklarэnэn 9 a tümleyenleri (9-5=4) ve (9-1=8) dir. Bunlarэ ait olduklarэ basamaklara yazarsak, 84 sayэsэ bulunur. Юimdi buna 1 ekleyelim: 84 + 1 = 85 elde edilir. Demek ki, 15 sayэsэnэn basamaklarэnэn her birisinin yerine, 9 a tümleyenlerini yazэp ortaya çэkan sayэya 1 ekleyince, 15 sayэsэnэn 100 e tümleyeni (100-15=85) bulundu. Bunu yaparken, çэkarma iюlemini kullanmadэрэmэza dikkat ediniz. Юimdi, yukarэdaki çэkarma iюlemine dönelim. Üçüncü satэrdaki 67+85 ifadesi, eksilen sayэya çэkan sayэnэn 100 e tümleyeninin eklenmesinden baюka bir юey deрildir. O halde, dördüncü satэrdaki 152 sayэsэnэ bir tümleme ve iki toplama iюlemiyle elde etmiю oluyoruz. Son satэrdaki 52 sonucuna ulaюmak için, 152-100 çэkarma iюlemi gerekiyor. Çэkarma iюlemi yapamayan bilgisayarэmэz, 152 nin yazэlэ olduрu almaçtan (register) en sol hanedeki 1 sayэsэnэ silebilir; ki bu istediрimiz sonucu verir.

Yukarэdaki algoritma iki basamak yerine baюka basamaklэ iюlemlere de uygulanэr. Örneрin, 1 basamaklэ iюlemlerde 10 a, iki basamaklэ iюlemlerde 100 e, üç basamaklэ iюlemlerde 1000 e, . tümleme yapэlэr. Genel kural olarak, tümleme iюlemi, iюlemdeki basamak sayэsэnэn bir üst basamaрэna yapэlэr.

Юimdi yukarэdaki algoritmayэ ikili sayэtlama dizgesinde yapalэm. Elle yapэlan iюlem aюaрэdaki gibidir.

67 = 1 0 0 0 0 1 1

15 = 0 0 0 1 1 1 1

Юimdi bunu bilgisayarэn nasэl yaptэрэnэ gösterelim:

9 a tümlemede yaptэрэmэz gibi, 15 sayэsэnэn ikili sayэtlama sisteminde birlere tümleyeni, basamak sayэlarэnэn 1 den çэkarэlmasэyla elde edilir. (1-1=0) ve (1-0=1) olduрundan, 15 in ikili temsilindeki 1 ler yerine 0 ve 0 lar yerine 1 koymak yetecektir:

15 in birlere tümleyeni (15)’ = 1 1 1 0 0 0 0

(15)’ + 1 = 1 1 1 0 0 0 1

Юimdi bunu eksilen sayэya, yani 67 ye ekleyelim:

67 = 1 0 0 0 0 1 1

(15)’+1 = 1 1 1 0 0 0 1

= 1 0 1 1 0 1 0 0

Bulduрumuz toplamda en soldaki basamaрэ atalэm.

sayэsэnэ elde ederiz. Bu ise 52 ye eюittir ve aradэрэmэz farktэr.

Özetlersek, bir çэkarma iюleminde, çэkan sayэnэn birlere tümleyenine bir eklenir ve bulunan sayэ eksilen sayэ ile toplanэr. Toplamэn en solundaki basamak atэlэr. Geriye kalan sayэ çэkarma iюleminin sonucudur.

Sayэ Birler Tümleyeni Эkiler Tümleyeni

101010 010101 1100

1010100 0101011 0101111

Çarpma iюlemi ardэюэk toplamlarla, bölme iюlemi ise ardэюэk çэkarmalarla yapэlabilir. Bu iюleri hэzlэ yapmak için, almaçtaki basamaklarэn sola ya da saрa kaydэrэlmasэ pratik bir uygulamadэr. Yerimiz elvermediрi için, bu ayrэntэlara burada giremeyeceрiz. Aritmetik ve mantэk iюlemlerini yapmak için, özel devreli chiplerin yapэldэрэnэ da söylemek gerekir. Tabii, bütün bu tasarэmlar ikili sayэtlama dizgesindeki aritmetiрe, yani matematiрe dayalэdэr.

8-bitlik yazmaca (register) sahip bir mikroilgisayarda iюaretli sayэlarэn nasэl yazэldэрэnэ inceleyelim.

8-bitlik bir yazmaçta (register), haneler saрdan sola doрru

2. Sınıf Matematik 10’un Katlarıyla Zihinden Toplama

10 ve 10’un katı olan sayılarla zihinden toplama işlemi yapılırken, önce onluklar toplanır. Sonra birler basamağındaki sıfır toplamın sağına eklenir.

10’un Katlarıyla Zihinden Toplama

10 ve 10’un katı olan sayılarla zihinden toplama işlemi yapılırken, önce onluklar toplanır. Sonra birler basamağındaki sıfır toplamın sağına eklenir. Bu işlemlerde iki sayının birler basamağında “0” olduğu için bu sıfırlar yokmuş gibi davranılır. Onlar basamağındaki rakamlar toplanarak ne kadar onluk olduğu bulunur. Toplamın sonucuna “0” eklenir.

Örnek: 20 + 30 işleminin zihinden yapılışı şu şekildedir.

Sayıların onlar basamağındaki 2 ve 3 toplanır. 2+3=5

Birler basamağındaki sıfır “0” 5 sayısının sağına eklenir. Sonuç 50 olur.

Başka bir şekilde anlatılırsa 2 onluk + 3 onluk = 5 onluk eder. 5 onluk = 50 bulunur.

10’un Katlarıyla Zihinden Toplama

FACEBOOK GRUBUMUZA KATILMANIZI BEKLİYORUM. KATILMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Lütfen çalışmalarla ilgili beğeni ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın.

Özgün ve yeni içerik anlayışıyla ücretsiz.

Çalışmalarımın iznim olmadan farklı platformlarda paylaşılması kesinlikle yasaktır.

Talkin go money

Zig Zag Göstergesinin Yorumu (Haziran 2020).

İçindekiler:

Zig zag göstergesi, bir güvenlik hareketinin ne zaman sürekli bir yön değiştiğini tahmin etmek için yatırımcıların kullandığı teknik bir göstergedir. Zikzak göstergesini kullanırken, yatırımcı ilk önce meşru bir momentum kaymasının sinyali vermek için yeterince önemli bir hareketi kabul ettiği bir eşik oluşturur. Bunu yaparak, her bir güvenlik tarafından yaşanan küçük, önemsiz iniş ve çıkışları filtreler. Zikzak göstergesinin dezavantajı, geçmişi izleyerek çalışması, ancak gerçekleşmesinden sonra bir ivme kaymasını kaydetmesidir. Bu nedenle, birçok yatırımcı, zikzak göstergesini tamamlamak için birikim / dağıtım hattı (A / D) ve hareketli ortalama yakınsaklık ayrım çizgisi (MACD) gibi diğer göstergeleri kullanmaktadır.

Birikim / dağıtım hattı, bir menkul kıymet üzerinde alım satım baskısı olup olmadığı tespit etmeyi amaçlamaktadır. Paranın güvenliğin içine girmesi durumunda, A / D hattı yukarı doğru eğim gösterir; Paranın aktığı zaman, çizgi aşağı doğru eğim gösterir. A / D hattını değerli bir gösterge yapan şey, güvenliğin ötesinde bir adım atmasıdır. Örneğin, ABC Şirketi hisse senedi için A / D hattı, bir ay boyunca, istikrarlı bir şekilde işlem görürken istikrarlı bir şekilde yükselir; bir sonraki ayda, A / D hattı tarafından belirlenen satın alma baskısı sonunda hisse senedi fiyatını yukarı doğru itmeye başladı. Bu nedenle, bir çok yatırımcı olası bir momentum kaymasını belirlemek için A / D hattını kullanır ve bunu onaylamak için zig zag göstergesini kullanır.

MACD satırı, bir menkul kıymetin kısa vadeli hareketli ortalamasını uzun vadeli hareketli ortalamayla karşılaştırmaktadır. Kısa vadeli çizgi uzun vadeli çizgiyi aştığında, genellikle zig zag göstergesi onu aldığında bir momentum kayması sinyal verir. Bu nedenle MACD, yatırımcıların, daha sonra zikzak göstergesini kullanarak doğruladıkları eğilimleri belirlemede kullandıkları bir başka göstergedir.

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Bir cavab yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: