qumar və ya investisiya Binary Options edir

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Qumar və ya investisiya Binary Options edir?

İnvestisiya fəaliyyəti haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində investisiya-fəaliyyətinin (sərmayədarlığın) ьmumi sosial, iqtisadi və hьquq şərtlərini mьəyyənləşdirir.

Qanun investisiyanın Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının intensiv cəlb olunmasına, ondan цlkənin sosial-iqtisadi bazasının, habelə beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın və inteqrasiyanın inkişafı ьзьn səmərəli istifadə edilməsinə yцnəldilmişdir və mьlkiyyət formasından asılı olmayaraq bьtьn investorların hьquqlarının bərabər mьdafiəsinə təminat verir.

Maddə 1. İnvestisiya anlayışı

İnvestisiya—gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət nцvləri obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən ibarətdir.

Belə vəsait və sərvətlər aşağıdakılardır:

pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və digər qiymətli kağızlar;

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

daşınar və daşınmaz əmlak (binalar, qurğular, avadanlıq və» başqa maddi sərvətlər);

mьvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrьbi və digər intellektual sərvətlər;

bu və ya digər istehsal nцvьnьn təşkili ьзьn zəruri olan ancaq patentləşdirilməmiş, texniki sənədləşdirmə, vərdiş və istehsalat-təcrьbəsi kimi tərtib edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu («non-hau»);

torpaqdan, sudan və digər ehtiyatlardan, binalardan, qurğulardan, avadanlıqdan istifadə hьquqları, habelə mьəlliflik hьququndan irəli gələn və başqa əmlak hьquqları;

Əsas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi istehsalın digər formada inkişafına investisiya yцnəldilməsi kapital qoyuluşları şəklində həyata keзirilir.

Maddə 2. İnvestisiya fəaliyyəti

1. İnvestisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyuluşu və onun həyata keзirilməsi ilə əlaqədar bьtьn hərəkətlərinin məcmusudur.

2. İnvestisiya fəaliyyətinin aşağıdakı nцvləri vardır:

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, qeyri-dцvlət mьəssisə, idarə, təşkilat və qurumları tərəfindən həyata keзirilən цzəl investisiya fəaliyyəti;

dцvlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları, habelə dцvlət mьəssisə, idarə və təşkilatları tərəfindən bьdcələrin, bьdcədənkənar fondların, цzlərinə məxsus və borc vəsaitinin hesabına həyata keзirilən dцvlət investisiya fəaliyyəti;

xarici vətəndaşlar, hьquqi şəxslər, dцvlətlər, beynəlxalq maliyyə təşkilatları, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən həyata keзirilən xarici investisiya fəaliyyəti;

Azərbaycan Respublikasının və xarici dцvlətlərin vətəndaşları, hьquqi şəxsləri və dцvlətlər tərəfindən həyata keзirilən birgə investisiya fəaliyyəti.

3. İstehsalata və sosial sahəyə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini tətbiq etmək ьзьn investisiya fəaliyyətinin bir forması kimi innovasiya fəaliyyəti həyata keзirilə bilər. İnnovasiya fəaliyyətinə aşağıdakılar daxildir:

uzunmьddətli elmi-texniki proqramların həyata keзirilməsi;

iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə məhsuldar qьvvələrin vəziyyətində keyfiyyət dəyişiklikləri etmək ьзьn fundamental tədqiqatların maliyyələşdirilməsi;

texnika və texnologiyanın prinsipcə yeni, qənaətcil nцvlərinin işlənib hazırlanması, buraxılması, yayılması və tətbiqi.

Maddə 3. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri

İqtisadiyyatın bьtьn sahələrində hər hansı əmlak, o cьmlədən əsas fondlar və dцvriyyə vəsaiti, qiymətli kağızlar, məqsədli pul əmanətləri, elmi-texniki məhsullar, intellektual sərvətlər, digər mьlkiyyət obyektləri, habelə əmlak hьquqları investisiya fəaliyyətinin obyekti ola bilər.

Yaradılması və istifadə edilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə mьəyyənləşdirilmiş sanitariya-gigiyena, radiasiya, ekologiya, arxitektura və digər normaların tələblərinə uyğun gəlməyən, habelə vətəndaşların, hьquqi şəxslərin və dцvlətin qanunla mьdafiə edilən hьquq və mənafelərini pozan obyektlərə investisiya qoyulması qadağandır.

M addə 4. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri

1. Azərbaycan Respublikasının və xarici цlkələrin vətəndaşları və hьquqi şəxsləri, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, habelə dцvlətlər investisiya fəaliyyətinin subyektləri (investorları və iştirakзıları) ola bilərlər.

2. Цzьnə məxsus olan, borc gцtьrdьyь və ya cəlb etdiyi maliyyə vəsaitini, maddi və intellektual sərvətləri investisiya fəaliyyəti obyektlərinə qoymaq haqqında qərar qəbul edən, habelə onlardan istifadə olunmasını təmin edən subyektlər investorlardır (sərmayədəyərdır).

İnvestorlar investisiya fəaliyyətində əmanətзi, kreditor və alıcı qismində зıxış edə, habelə investisiya fəaliyyətinin istənilən iştirakзısının funksiyalarını yerinə yetirə bilərlər.

3. İnvestisiya niyyətinin həyata keзirilməsini sifarişlərin icraзısı qismində və ya investorların tapşırığı əsasında təmin edən Azərbaycan Respublikasının və xarici dцvlətlərin vətəndaşları və hьquqi şəxsləri, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər investisiya fəaliyyətinin iştirakзılarıdır.

Maddə 5. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında qanunvericilik

Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya fəaliyyətinin həyata keзirilməsi zamanı yaranan mьnasibətlər bu Qanunla və Azərbaycan Respublikasının digər qanunları və onların əsasında qəbul edilmiş qanunvericilik aktları, habelə beynəlxalq mьqavilələri ilə tənzimlənir.

Azərbaycan Respublikası investorlarının xarici dцvlətin ərazisində investisiya fəaliyyəti həmin dцvlətin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN HƏYATA KEЗİRİLMƏSİ

Maddə 6. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin hьquqları

1. Azərbaycan Respublikası ərazisində mьlkiyyət formasından və təsərrьfat fəaliyyətinin nцvьndən asılı olmayaraq investisiya fəaliyyətinin bьtьn subyektləri investisiya fəaliyyətinin həyata keзirilməsi sahəsində bərabər hьquqlara malikdirlər.

Bu Qanunla və ya Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə investisiya qoyulması qadağan edilən və ya məhdudlaşdırılan obyektlərdən başqa, hər hansı obyektə investisiya qoyulması investorun mьstəsna hьququdur və qanunla qorunur.

2. İnvestor mьstəqil surətdə investisiya qoyuluşunun məqsədini, istiqamətini, nцvьnь və həcmini mьəyyənləşdirir, onun həyata keзirilməsi ьзьn mьqavilə əsasında, o cьmlədən mьsabiqə (tender) və hərrac yolu ilə fiziki və hьquqi şəxsləri investisiya fəaliyyətinin hər hansı iştirakзısı qismində cəlb edir.

3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq investor Azərbaycan Respublikasının ərazisində investisiyanın obyektlərinə və nəticələrinə sahiblik, istifadə və sərəncam vermək, həmзinin investisiya və ticarət əməliyyatları həyata keзirmək hьquqlarına malikdir.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə mьəyyən edilmiş mьlkiyyət hьququ əmələ gətirməyən obyektlərə investisiya qoyulması sonradan onlara sahiblikdə, əməli idarəetmədə və ya belə obyektlərin istismarından əldə edilən gəlirdə investorun iştirakı hьququnu istisna etmir.

4. İnvestorun qərarı ilə investisiyaya və onun nəticələrinə sahiblik, istifadə və sərəncam hьquqları qanunla mьəyyənləşdirilmiş qaydada digər fiziki və hьquqi şəxslərə verilə bilər. hьquqların bu cьr verilməsi zamanı yaranan qarşılıqLı mьnasibətləri onlar mьstəqil surətdə mьqavilə əsasında nizama salırlar.

5. İnvestor investisiya qoyuluşu ьзьn maliyyə vəsaitini kredit. qanunvericiliklə mьəyyən edilmiş qaydada qiymətli kağızlar buraxılışı və borc kimi də cəlb edə bilər.

Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə başqa hallar nəzərdə tutulmayıbsa investor цhdəliklərinə real təminat vermək məqsədi ilə girov qoymaq ьзьn yalnız цzьnə məxsus və ya цzьnьn tam təsərrьfat səlahiyyətində olan əmlakdan istifadə edə bilər.

Azərbaycan Respublikası ərazisinin hьdudlarından kənarda ipoteka krediti hesabına investor kimi зıxış edən dцvlət mьəssisələrinin investisiyaları ьзьn Azərbaycan dцvləti tərəfindən təminat verilir.

6. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə zidd olmadıqda investorun fiziki və hьquqi şəxslərdən birbaşa və ya vasitəзilik yolu ilə istənilən miqdarda və nцvdən olan əmlakı tərəflərin mьəyyənləşdirdiyi qiymətlərlə və şərtlərlə almaq hьququ vardır.

7. Dцvlət və bələdiyyə mьlkiyyətinin, habelə başa зatdırılmamış tikinti obyektlərinin цzəlləşdirilməsində investorlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə mьəyyənləşdirilmiş şərtlərlə və qaydada iştirak edə bilərlər.

Maddə 7. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin vəzifələri

1. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə mьəyyən olunmuş hallarda və qaydada mьvafiq olaraq aşağıdakıları həyata keзirməyə borcludurlar:

maliyyə vəsaiti və maddi sərvətlər əsasında həyata keзirdikləri investisiyanın həcmi və maliyyələşdirilməsi mənbəyi barədə yerli banklara və ya maliyyə orqanlarına mьvafiq orqanların arayışını təqdim etmək;

əsaslı tikinti və icazə tələb edən digər işlər ьзьn mьvafiq dцvlət orqanlarından və xьsusi xidmətlərdən zəruri icazə və ya razılıq almaq;

texnoloji, sanitariya-gigiyena, radiasiya, ekologiya və arxitektura tələblərinə əməl edilməsi baxımından investisiya layihələri ьзьn ekspertiza rəyi almaq;

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada mьəyyənləşdirilən norma və standartlara, habelə beynəlxalq norma və standartlara əməl etmək;

dцvlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin цz səlahiyyətləri daxilində, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik aktlarına uyğun verdikləri tələbləri yerinə yetirmək;

mьəyyənləşdirilmiş qaydada mьhasibat və statistika hesabatları təqdim etmək;

haqsız rəqabətə yol verməmək və antiinhisar tənzimlənməsinin tələblərinə əməl etmək.

2. Mьvafiq attestasiya tələb edən xьsusi nцv işlərin yerinə yetirilməsi ьзьn investisiya fəaliyyətinin iştirakзıları lisenziya almalıdırlar. Belə işlərin siyahısını Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti, onlara lisenziya verilməsinin qaydasını isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti mьəyyənləşdirir.

Maddə 8. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında mьnasibətlər

İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında mьnasibətləri tənzimləyən əsas hьquqi sənəd mьqavilədir (kontraktdır).

Mьqavilənin bağlanması, tərəflərin seзilməsi, цhdəliklərin, təsərrьfat mьnasibətlərinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan hər hansı şərtlərinin mьəyyənləşdirilməsi investisiya fəaliyyəti subyektlərinin mьstəsna səlahiyyətinə daxildir. Dцvlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin mцvcud qanunvericilik aktları ilə mьəyyənləşdirilmiş həddən artıq investisiya fəaliyyəti subyektlərinin mьqavilə mьnasibətlərinə qarışmasına yol verilmir.

Maddə 9. İnvestisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbələri

İnvestisiya fəaliyyəti aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdiri lə bilər:

investorun цzьnьn maddi və intellektual sərvətləri, maliyyə vəsaiti və təsərrьfatdaxili ehtiyatları (mənfəət, amortizasiya ayırmaları, fiziki və hьquqi şəxslərin pul yığımları, əmanətləri, qəza və təbii fəlakət nəticəsində dəymiş ziyanın цdənilməsi ьзьn sığorta orqanlarının mьvafiq цdənişləri və s);

investorun borc maliyyə vəsaiti (bank və bьdcə kreditləri, istiqrazlar və digər vəsait);

investorun cəlb edilmiş maliyyə vəsaiti (əmək kollektivlərinin, vətəndaşların, hьquqi şəxslərin payları və digər haqları, səhmlərin satışından əldə edilən vəsait);

bьdcədən və bьdcədənkənar fondlardan investisiya məqsədli təxsisatlar;

mьəssisələrin, təşkilatların və vətəndaşların əvəzsiz və xeyriyyə haqları, ianələr və s.

Zərurət yarandıqda investisiya fəaliyyətini həyata keзirmək məqsədilə mьvafiq investisiya fondları və digər təsisatları yaradıla bilər.

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN DЦVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ

Maddə 10. İnvestisiya fəaliyyətinin dцvlət tənzimlənməsinin məqsədi

İnvestisiya fəaliyyətinin dцvlət tənzimlənməsi vahid iqtisadi, elmi-texniki və sosial siyasət yeridilməsi məqsədi ilə həyata keзirilir və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf proqramında nəzərdə tutulmuş həcmlərdə respublika və yerli bьdcələr hesabına maliyyələşdirilir.

İctimai tələbatın цdənilməsinin daha vacib istiqamətlərində investisiya fəaliyyətini həyata keзirən investorlara Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə nəzərdə tutulan gьzəştlər verilir.

Maddə 11. İnvestisiya fəaliyyətinin dцvlət tənzimlənməsinin formaları

1. İnvestisiya fəaliyyətinin dцvlət tənzimlənməsinə dцvlət investisiyasının idarə olunması, habelə investisiya fəaliyyəti şərtlərinin tənzimlənməsi və bu şərtlərə investisiya fəaliyyətinin bьtьn subyektləri tərəfindən əməl edilməsinə nəzarət daxildir.

2. Dцvlət investisiyasının idarə olunması respublika və yerli dцvlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları tərəfindən həyata keзirilir və bьdcə, bьdcədənkənar vəsaitin və həmin orqanlar tərəfindən cəlb edilən başqa vəsaitin planlaşdırılmasından, investisiyanın şərtlərinin mьəyyənləşdirilməsindən və bunlarla bağlı digər məsələlərin həllindən ibarətdir.

3. İnvestisiya fəaliyyətinin dцvlət tənzimlənməsi aşağıdakı vasitələrlə həyata keзirilir:

vergitutma subyektlərinin və obyektlərinin, vergi dərəcələrinin və gьzəştlərinin fərqləndirildiyi vergi sisteminin tətbiqi;

kredit və amortizasiya siyasətinin həyata keзirilməsi, o cьmlədən əsas fondların sьrətli amortizasiyası yolu ilə. Amortizasiya ьzrə gьzəştlər ayrı-ayrı iqtisadi sahələr, əsas fondların və avadanlığın mьxtəlif nцvləri və elementləri ьзьn dəyişkən və fərqli mьəyyən edilə bilər;

ayrı-ayrı region, sahə və istehsalatların inkişafı ьзьn subvensiya, subsidiya bьdcə borclarının verilməsi;

dцvlət norma və standartlarının mьəyyənləşdirilməsi;

antiinhisar tədbirlərin gцrьlməsi;

mьlkiyyətin dцvlətsizləşdirilməsi və цzəlləşdirilməsi;

torpaqdan, sudan və başqa təbii ehtiyatlardan istifadə şərtlərinin mьəyyənləşdirilməsi;

qiymətqoyma siyasətinin həyata keзirilməsi;

investisiya layihələrinin ekspertizasının keзirilməsi;

Maddə 12. Respublika ərazisində dцvlət investisiyalarına dair qərarların qəbul edilməsi qaydası

1. Respublika ərazisində dцvlət investisiyalarına dair qərarlar respublikanın iqtisadi və sosial inkişaf proqnozları, məhsuldar qьvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi sxemi, bu investisiyaların məqsədəuyğunluğunu mьəyyənləşdirən texniki-iqtisadi əsaslandırmalar, məqsədli elmi-texniki və kompleks proqramlar əsasında qəbul edilir.

2. Respublika ьzrə məqsədli kompleks proqramların layihələri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən mьəyyənləşdirilmiş qaydada, əlaqədar dцvlət orqanlarının və ictimai təşkilatların iştirakı, ilə işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərinin tərkibində Azərbaycan Respublikası Ali Soveti tərəfindən təsdiq edilir.

3. həyata keзirilmə mьddəti iki ilə qədər olan və fцvqəladə vəziyyət, qəzalar və təbii fəlakətlərlə bağlı dцvlət investisiyaları haqqında qərarları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti mьvafiq mərkəzi və yerli dцvlət idarəetmə orqanlarının təklifləri əsasında qəbul edir.

Maddə 13. Əsaslı tikintidə işlərin yerinə yetirilməsi ьзьn dцvlət sifarişinin yerləşdirilməsi qaydası

1. Respublika ərazisində dцvlət investisiyasının həyata keзirilməsi formalarından biri əsaslı tikintidə işlərin yerinə yetirilməsi ьзьn dцvlət sifarişidir.

2. Dцvlət sifarişi, bir qayda olaraq, mьəssisə və təşkilatlar ьзьn bu sifarişin iqtisadi sərfəliyi nəzərə alınmaqla mьsabiqə (tender) əsasında yerləşdirilir. Bu zaman həmin mьəssisə və təşkilatlar ьзьn qanunvericiliklə mьəyyən gьzəştlər də nəzərdə tutula bilər.

3. Respublika dцvlət sifarişi obyektləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mьəyyənləşdirdiyi qaydada istismara qəbul olunur.

Maddə 14. İnvestisiyaların dцvlət ekspertizası

1. Bьdcə və bьdcədənkənar vəsaitlər, o cьmlədən xarici investisiya hesabına maliyyələşdirilən respublika, dцvlətlərarası və regional investisiya layihə və proqramları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mьəyyənləşdirdiyi qaydada mьtləq dцvlət ekspertizasından keзirilməlidir.

Başqa mənbələr hesabına maliyyələşdirilən investisiyalar ekoloji, seysmoloji və sanitariya-gigiyena tələblərinə əməl edilməsi baxımından Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mьəyyənləşdirdiyi qaydada dцvlət ekspertizasından keзirilməlidir.

2. Zərurət olduqda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yaratdığı ekspert komissiyası ayrı-ayrı investisiya layihələrini və proqramlarını ekspertizadan keзirə bilər.

Maddə 15. Naxзıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və yerli dцvlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları tərəfindən investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi

Naxзıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və respublika tabeli şəhər və rayonların yerli dцvlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları цz səlahiyyətləri daxilində ərazilərində investisiya fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən istehsal və sosial obyektlərin yaradılması, təbii ehtiyatlardan istifadə edilməsi məsələlərinin razılaşdırılması yolu ilə investisiya fəaliyyətini tənzimləyirlər.

İnvestisiya məqsədləri ьзьn yerli bьdcədən istifadə etmək, sosial infrastruktur obyektləri tikdirmək, tikinti ьзьn torpaq sahəsi ayırmaq, torpaqdan istifadə şərtlərinin, sosial sahə və təbiəti mьhafizə təyinatlı obyektlərin tikintisi həcminin və mьddətlərinin, habelə tikinti norma və qaydalarının pozulduğu halda tikintinin dayandırılması haqqında səlahiyyətli dцvlət orqanları qarşısında məsələ qaldırmaq yerli dцvlət hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının mьstəsna səlahiyyətinə aiddir.

Naxзıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi investisiyanın dцvlət tənzimlənməsi məqsədilə bu Qanuna zidd olmayan əlavə şərtlər mьəyyənləşdirə bilər.

Maddə 16. İnvestisiya fəaliyyətində qiymətqoyma

İnvestisiya fəaliyyəti prosesində məhsulların, işlərin və xidmətlərin dəyəri sərbəst qiymət və tariflərlə, o cьmlədən mьsabiqələrin (tenderin) nəticələrinə əsasən, qanunvericilik aktları ilə nəzərdə tutulmuş hallarda isə dцvlət tərəfindən tənzimlənən qiymət və tariflərlə mьəyyənləşdirilir.

Tikintidə mьqavilə qiymətləri tцvsiyə edilən dцvlət smeta normalarından və qiymətlərindən istifadə etməklə də mьəyyənləşdiri lə bilər.

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ SUBYEKTLƏRİNİN HЬQUQLARININ TƏMİNATI VƏ İNVESTİSİYANIN QORUNMASI

Maddə 17. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin hьquqlarının təminatı

Dцvlət investisiya fəaliyyətinin həyata keзirilməsi şərtlərinin sabitliyinə, onun subyektlərinin hьquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunmasına təminat verir.

İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında bağlanmış mьqavilənin şərtləri bu mьqavilənin bьtьn mьddəti ərzində və hətta o bağlandıqdan sonra qanunvericiliklə subyektlərin vəziyyətini pisləşdirən və ya hьquqlarını məhdudlaşdıran şərtlər mьəyyən edildikdə belə, əgər onlar mьqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsi barədə razılığa gəlməyiblərsə, qьvvəsini saxlayır.

Dцvlət orqanları və onların vəzifəli şəxsləri qanunvericiliklə yol verilən və onların səlahiyyətinə daxil olan hallardan başqa, investisiya fəaliyyəti subyektlərinin işinə qarışa bilməzlər.

Bu Qanunla mьəyyənləşdirilən hallardan başqa, investisiya qoyulan obyektlərin seзilməsində investorların hьquqları məhdudlaşdırıla bilməz.

Dцvlət orqanları və başqa orqanlar investorların və investisiya fəaliyyətinin digər subyektlərinin hьquqlarını pozan aktlar qəbul etdikdə investisiya fəaliyyəti subyektlərinə dəyən zərəri bu orqanlar tam həcmdə цdəməlidirlər. Zərərin цdənilməsi barədə mьbahisələrə aidiyyəti ьzrə məhkəmə və ya arbitraj məhkəməsi baxır.

Maddə 18. İnvestisiyanın qorunması

1. Dцvlət mьlkiyyət formasından asılı olmayaraq bьtьn investisiyaların, o cьmlədən xarici investisiyanın qorunmasına təminat verir.

İnvestisiyanın qorunması Azərbaycan Respublikasının mьvafiq qanunvericiliyi, habelə başqa dцvlətlərlə bağladığı mьqavilələrlə təmin edilir. İnvestorlar, o cьmlədən xarici investorlar investisiyasını idarə, istifadə və ona xitam verməyə maneзilik tцrədə bilən ayrı-seзkilik xarakterli tədbirləri istisna edən, habelə qoyulmuş sərvətlərin və investisiyanın nəticələrinin respublikadan aparılması şərtləri və qaydasını mьəyyənləşdirən bərabər hьquqi rejimlə təmin olunurlar.

2. Azərbaycan Respublikasının sonrakı qanunvericiliyi investisiya qoyuluşu şəraitini pisləşdirdikdə investisiya fəaliyyətinə dair bağlanmış mьqavilədə nəzərdə tutulan mьddətdə investisiyanın qoyulduğu zaman qьvvədə olmuş qanunvericilik tətbiq edilir.

3. Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya əvəzsiz milliləşdirilmir, rekvizisiya edilmir və onlara nəticələrinə gцrə dikər oxşar tədbirlər tətbiq olunmur. Belə tədbirlər investorlara vurulmuş zərərin, o cьmlədən itirdikləri faydanın əvəzi tam həcmdə real dəyər ьzrə цdənilməklə yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları əsasında həyata keзirilə bilər. Zərərin цdənilməsi qaydası həmin qanunvericiliklə mьəyyənləşdirilir.

İnvestorların qoyduğu və ya əldə etdiyi məqsədli bank əmanətləri, səhmlər və digər qiymətli kağızlar, əldə edilmiş əmlak və ya icarə hьquqları ьзьn цdənişlərin əvəzi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq alındıqda, investorların цz hərəkətləri və ya onların iştirakı ilə edilmiş hərəkətlər nəticəsində istifadə olunan və ya itirilən məbləğlər istisna edilməklə investorlara qaytarılır.

4. İnvestisiyalar sığortalana bilər, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallarda isə hцkmən sığortalanmalıdır.

Maddə 19. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin məsuliyyəti

1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş tələblərə və ya investisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında bağlanmış mьqavilə (kontrakt) цhdəliklərinə əməl olunmadıqda tərəflər həmin aktlarla mьəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

2. Dцvlət orqanları investisiya fəaliyyətinin həyata keзirilməsinə dair цhdəliklərini və ya qanuni əsaslar ьzrə onlara həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirmədikdə, yaxud lazımınca yerinə yetirmədikdə investisiya fəaliyyətinin digər subyektləri qarşısında həmin цhdəliklərə gцrə əmlak məsuliyyəti daşıyırlar.

3. Qanunvericiliyin tələblərinin və mьqavilə цhdəliklərinin pozulmasına gцrə cərimənin və dəbbə pulunun, habelə dəymiş zərərin цdənilməsi təqsirkar tərəfi, qanunvericiliklə və mьqavilə ilə digər hal nəzərdə tutulmayıbsa, tələblərin və цhdəliklərin tam yerinə yetirilməsindən azad etmir.

4. İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keзirilməsi zamanı yaranan mьbahisələrə mьvafiq olaraq məhkəmə, arbitraj məhkəməsi və ya mьnsiflər məhkəməsi baxır.

Maddə 20. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi şərtləri

1. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılmasına və ya ona xitam verilməsinə aşağıdakıların qərarı ilə yol verilir:

investorların цzьnьn (bu zaman investorlar investisiya fəaliyyətinin digər iştirakзılarına dəymiş zərəri цdəyirlər); səlahiyyətli dцvlət orqanının.

2. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi barədə səlahiyyətli dцvlət orqanının qərarı aşağıdakı hallarda qəbul edilə bilər:

onun davam etdirilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə mьəyyənləşdirilmiş ekoloji, seysmoloji, sanitariya-gigiyena, arxitektura və başqa normaları, vətəndaşların və hьquqi şəxslərin, dцvlətin qanunla qorunan hьquq və mənafelərini pozduqda;

investor qanunla mьəyyənləşdirilmiş qaydada mьflis elan edildikdə;

qəza və təbii fəlakət baş verdikdə.

Belə hallarda investisiya fəaliyyətinin subyektlərinə zərərin цdənilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə mьəyyənləşdirilir.

Maddə 21. Beynəlxalq mьqavilələr

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mьqaviləsində investisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydalardan fərqli qaydalar mьəyyən olunduqda, beynəlxalq mьqavilənin qaydaları tətbiq edilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Куда вложить или инвестировать деньги? Советы специалистов на 2020 год

Меня зовут Анна Александровна. Я профессиональный трейдер и инвестор, руководитель сайта, на котором Вы сейчас находитесь. Я знаю все о финансовом рынке и инвестициях. Многие инвесторы в 2020 году думают, куда вложить деньги сегодня, чтобы можно было преувеличить свой капитал. Так как держать свои сбережения под подушкой дома не выгодно. Инфляция не дремлет и умудряется откусывать Вашу котлету даже под домашней подушкой. Чтобы спасти, плюс увеличить свои сбережения, необходимо деньги инвестировать.

Являясь признанным экспертом на финансовом рынке и обладая многолетним опытом работы на финансовом рынке, я предлагаю как начинающим, так и опытным трейдерам пройти обучение торговле бинарными опционами.

Являетесь ли Вы новичком в трейдинге или просто хотите повысить свой профессиональный уровень, я рекомендую Вам написать мне и подключится к моему онлайн чату “Сигналов в Плюс”, для торговли бинарными опционами. Торгуя вместе со мной, Вы сможете снизить риски в трейдинге или разработать собственную прибыльную стратегию поведения на рынке, которая позволит Вам увеличить свой капитал.

Я научу и подскажу способы инвестирования и заработка на финансовом рынке при помощи такого инструмента как Бинарные Опционы.

Впервые Бинарные Опционы появились в 1973 на Бирже в Чикаго (Chicago Board Options Exchange CBOE). После того как, интернет прочно вошел в нашу жизнь, появилась возможность торговать Бинарными Опционами прямо из дома. Связующим звеном между Вами и финансовым рынком являются брокеры бинарных опционов. Выбирайте брокера из моего рейтинга. В моем списке только лицензированные брокеры! Чтобы начать торговать Бинарными Опционами не нужно обладать огромным капиталом, большинство брокеров, принимают к себе трейдеров с суммой от 200$. Инвестировав большую сумму, Вы сможете зарабатывать больше.

Торгуя Бинарными опционами Вы получаете возможность зарабатывать на акциях компаний (Google, Coca-Cola, Apple и др.), индексах ( DowJones, Nasdaq, Dax), сырье ( золото, нефть, кофе) и валютных парах (EUR/USD, GBP/CHF, AUD/USD, USD/JPY и др.)

Для того, чтобы заработать торговлей бинарными опционами, Вы должны выбрать вырастет или упадет цена в заданный Вами период времени. Опционы можно покупать на разные сроки, от 1 минуты и до нескольких месяцев. Трейдер получает свою прибыль, если на момент закрытия опциона правильно определил напраление движения стоимости актива. В зависимости от Брокера, от выбранного Вами актива и от времени экспирации прибыль составляет около 75%. Для примера, Вы инвестируете в сделку 10$, если Ваша сделка оказалась прибыльной, Вы получите 17,5$.

Чтобы начать зарабатывать на бинарных опционах Вам необходимо зарегистрироваться на сайте брокера бинарных опционов. После на указанный Вами телефон, Вам перезвонит менеджер, его задача помочь Вам. Он объяснит, как пройти процедуру верификации и как пополнить депозит, ему Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос.

Открыв торговый счет, Вы можете приступать к торговле. Сами по себе Бинарные опционы очень просты, все необходимые настройки: выбор актива, инвестируемая сумма, время закрытия опциона, и направление цены вверх или вниз. Ничего сложного. Для успешного инвестирования, вам необходимо научится анализу и прогнозу рынка, для этого нужно будет освоить фундаментальный и технический анализ.

Как же начать зарабатывать новичку на бинарных опционах?

Есть несколько простых способов. Для этого Вам не обязательно сидеть весь день за компьютером и пытаться объять не объятое. Для своих трейдеров, которые регистрируются у брокера по ссылке с моего сайта я организовала закрытый чат сигналов. Принцип его работы очень прост. Я анализирую рынок, провожу технический и фундаментальный анализ, открываю сделку и сразу отписываюсь в чате для своих трейдеров, Вы открываете сделку следом за мной, и зарабатываете вместе со мной. Мою статистику сигналов вы можете увидеть в рубрике отчеты. Я торгую каждый день с понедельника по пятницу, в день открываю от 3-х до 15 сделок. В субботу и воскресенье финансовые биржи не работают, поэтому на выходных я не торгую.

Так же на бинарных опционах Вы можете зарабатывать пассивно: зарегистрироваться у брокера, открыть счет, и торговать самостоятельно. Например Вы услышали новость: «Дизельный скандал Volkswagen» .

Как вы думаете отреагирует рынок акций на эту новость? Конечно акции компании будут падать! Чем не вариант на этом заработать и открыть сделку вниз/ PUT, на акции компании Volkswagen. Вы сможете заработать на этом до 90% от инвестируемой суммы.

Вы можете открыть у брокера доллоровый счет, но пополнить его, например, российскими рублями, деньги сконвертируются автоматически. Я бы рекомендовала вам завести ещё валютную карточку и выводить Вашу прибыль от брокера именно туда, минуя комиссию. Таким образом вы сможете зарабатывать в твердой валюте.

Money Management

Düzgün pul idarə edilməsi qumar və ticarət arasındakı əsas fərqdir, pis pul idarəçiliyindən istifadə edir və demək olar ki, tamamilə kapitalınızı tamamilə itirməyəcəksiniz! Amma pul idarəçiliyi və bunun doğru bir şəkildə necə alınması dəqiq nədir? Bu vəzifədə bunu öyrənəcəyəm!

Pul idarəçiliyi nədir?

MM, xüsusi bir ticarətə nə qədər investisiya edəcəyinizi izah edən bir qaydalar kolleksiyasıdır! Pul idarəçiliyinin müxtəlif formaları var i bu yazıda izah edəcəyik. Birinci vacib qayda yuxarıdır limit: Bir ticarətdə ümumi broker balansınızın 5% -dən çoxunu heç vaxt ticarət etməyin!! Bu qaydanı (martingale) pozan bir Pul Mündəricatı var i bu metoddan istifadə etmirsiniz!

Müxtəlif pul idarə üsulları

Əsasən istifadə edə bilən 4 müxtəlif pul idarə üsulları var: Sabit Məbləğ, Sabit%, Martingale və anti-martingal, onların xüsusiyyətlərinə nəzər salaq:

Sabit Məbləğ – Bu martingalın yanında ən populyar pul idarəçiliyi. Burada hər ticarətdə bir ticarət həcminizi bir dəfə təyin edərsiniz, hər iki istiqamətdən birində müəyyən bir məbləğə çatana qədər 25 USD (unutmayın: heç vaxt balansınızın / kapitalın 5% -ni keçməyin, mümkün qədər az seçin) deməyinizə imkan verir. Ticarətlərinizin çoxunu qazanırsınızsa və məqsədinizə çatırsınızsa, yeni bir ticarət məbləğini təyin etmək və ya qazancınızı geri qaytarmaq vaxtıdır. Çox şey itirdiyiniz təqdirdə, bütün pullarınızı itirməmək üçün ticarət başına məbləği azaltdığınız bir tarazlıq səviyyəsinə sahib olmalısınız!

Sabit% Məbləğ – Əvvəlki kimi, amma hər ticarətdən əvvəl hesablanacaq faizi müəyyənləşdirirsən. Bu yolla bir ticarət qazansanız ticarət məbləğiniz artacaq və bir ticarət itirirsinizsə azalacaq! Siz də dəyişə bilərsiniz teh Yeni bir hesablaşma qədər biznesmen miqdarı.

Martinqal – Bu yalnız təcrübəli ticarətçilər üçün uyğundur ən riskli pul idarəetmə metodu! ümumi mənfəətinizi kütləvi şəkildə artıra bilər, lakin hamısını itirmə riskini də artırır! Bu pul idarəçiliyi ilə, növbəti qazandığınız ticarətlə ümumi qazanc əldə etmək üçün bir ticarət itirdiyiniz zaman ticarət məbləğinizi artırırsınız. Bir seçim, eks üçün 3 ilə itirilmiş ticarətdən sonra ticarət məbləğinizi çoxaltmaq olarample, sonrakı ticarət ticarət yolu ilə başa çatdıqda ümumi mənfəət yarada bilər! Bu ticarətin itirilməsi halında, bu məbləği 3 ilə təkrarlamaq lazımdır və s. . Xahiş edirik hər ticarət üçün 1 ABŞ dolları ilə ticarət etdiklərini varsayalım:

 1. Ticarət = 1 USD Kayıp = 0 ABŞ dolları
 2. Ticarət = 3 USD Kayıp = 1 ABŞ dolları
 3. Ticarət 9 USD Kayıp = 4 ABŞ dolları
 4. Ticarət 27 USD Kayıp = 13 ABŞ dolları
 5. Ticarət 81 USD Kayıp = 40USD
 6. usw .

Gördüyünüz kimi, bir neçə zərərdən sonra kapitalın tükənməməsi olmadan bu üsuldan istifadə etmək üçün çox pul lazımdır!

İki qat artırma / Anti Martingal – Bu üsulla müəyyən bir ticarət qazana qədər və ya birinin itirildiyi qədər bir ticarət qazandığınız zaman ticarət həcmini artırırsınız! Əksər hallarda sonuncu ticarətdən əldə olunan mənfəət, ard-arda 2-3 ticarət üçün növbəti ticarət üçün ticarət məbləğinə əlavə ediləcəkdir!

Mənim fikrimcə, ilk 2 və son bir istifadə üçün ən yaxşı! Martinqal, hətta pis bir ticarət nizamına baxmayaraq, sürətli mənfəət yarada bilər, ancaq pulunuzu bu barədə düşünməkdən daha sürətli yandıra bilər! martinqal tez-tez istifadə olunan ticarət üsullarını satmaq üçün sözdə gurus tərəfindən istifadə olunur, çünki insanların əksəriyyəti hesab balansını yandırmadan əvvəl bir qədər pul qazanacaqlar! Yalnız bu metoddan çox təcrübə və diqqətlə istifadə edin. (İşıq versiyası yalnız 2-3 bir sıra satılan ticarətdən sonra bir dəfə bu məbləği artırırdı, bu yolla bu ticarət məbləğlərinə heç vaxt çatmaz!)

Ticarət stiliniz üçün ən yaxşı pul idarə etmək necə seçilir?

Optimal MM-ni tapmaq üçün ən yaxşı üsul bütün bunları test etməkdir (mən martingal istisna olmaqla). Həmçinin ticarət stilinizə və nümunələrinizə baxın. Əgər sonuncu pul idarəçiliyi üçün ən yaxşı seçim ola bilərsənsə, tez-tez bir neçə satılan biznesmen qazanırsınızample! İkili seçim əməliyyatları üçün doğru pul idarə edilməsi haqqında bu videonu izləyə bilərsiniz!

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Bir cavab yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: