Qiymət Fəaliyyəti mütləqdirmi

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Qiymət nədir?

Qiymət əmtəə nin alqı-satqı prosesində alıcı və satıcı arasında razılaşdırılan dəyəridir. Marketinq miksinin digər 3 elementi olan məhsul, promouşn və məkandan fərqli olaraq müştəri üçün dəyər yaratmır, dəyəri müştəridən alıb satıcıya verir. Bu səbəbdən də satıcı üçün qiymət, qiymət siyasəti mənfəəti və gələcək fəaliyyəti üçün olduqça vacibdir. Məhsul, reklam və satış kanalı zəif olsa da pul qazanmaq olar, amma qiymət xərcləri qarşılamırsa gələcəyiniz yoxdur.

Qiymətqoyma marketinq işinin bəlkə də ən çətin vəzifəsidir. Qiymətin təyin olunması, idarə olunması və bazarın dəyişən tələblərinə uyğunlaşdırılması böyük satış səriştəsi və dərin marketinq bilikləri, bazarı və müştərini tanımağı tələb edir.

Qiymətə birbaşa və dolayı təsir edən amillər var. Əmtəənin istehsal xərci, brend dəyəri, bazar mövqeləndirilməsi qiymətə birbaşa təsir etsə də rəqiblərin qiymət siyasəti, makro-iqtisadi amillər dolayı olaraq təsir göstərir.

Şirkətlərin qiymət siyasəti əsasən 3 fərqli strategiyaya əsaslanır:

1. İstehsal xərcinə əsaslanan strategiya:

Bu yanaşmada əmtəənin başa gəlmə (istehsal və ya alış) qiyməti üstəgəl müəyyən gəlir faizi əsasında qiymət hesablanır. Bu qiymət siyasəti daha çox istehsal müəssisələri və ticarət şirkətləri üçün xarakterikdir.

2. Rəqiblərə uyğunlaşdırılan strategiya:

Bu yanaşmada qiymət yaxın rəqiblərin qiymətə uyğun olaraq təyin olunur.Bu qiymət siyasəti yerli pərakəndə satış nöqtələri və ya kəskin rəqabət olan bazarlarda müşayidə olunur.

3. Dəyərə əsaslanan strategiya:

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Bu yanaşmada isə qiymət alıcısına, müştəriyə qazandırdığı dəyər əsasında hesablanır. Misal olaraq yay ərzində çimərliklərdə sərinləşdirici içkilərin daha baha qiymətə satılması göstərilə bilər.

İqtisadi nəzəriyyədə, təmiz rəqabət bazarlarında qiymət təklif və tələb əsasında formalaşır. Sadə tərifi ilə alıcılar əmtəəni maksimum aşağı, satıcılar isə maksimum qiymətə satmaq istəyir. Əmtəənin qiyməti alıcı və satıcı arasında razılıq əldə olunanda müəyyən olur.

Qiymət elastik və qeyri-eslastik ola bilər. Qiymətin qalxması ilə tələb dəyişmirsə tam qeyri-elastik qiymət olur. Bu hal inhisar bazarında müşahidə olunur: məsələn dövlət elektrik haqqını qaldıranda qısa müddətdə insanlar işıqdan istifadəni demək olar ki azaltmır. Qiymətin qalxması ilə tələb azaldıqça qiymətin elastikliyi də artır. Tam elastik qiymət bazarında isə qiymətin az da olsa qalxması alıcıları rəqib mallları almağa sövq edir. Bu cür bazarlarda əmtəələrin brend dəyəri olmur, məhsulun vahid standarta uyğun olur, alıcılar isə məhsula qarşı çox da tələbkar olmur. Gündəlik tələbat malları, çörək, su, benzin, göyərti kimi mallar buna misal olaraq göstərilə bilər.

Araşdırmalar göstərir ki, alıcıların yarısı supermarketdə mal alarkən qiymətə fikir vermir, mağaza çıxında aldığı malın qiymətini soruşanda dəqiq cavab verə bilmir. Amma internet və mobil telefonların geniş yayılması alıcı vərdişlərinə də təsir göstərir. Mağazada nisbətən bahalı mal alarkən bir çox insan alandan qabaq telefonda internetə daxil olub digər mağazalarda analoji malın qiymətinə baxıb müqayisə edir.

Mobil tədbiq vasitəsi ilə alıcı marketdə istənilən malın barkodunu skan edib internet saytdan alış qiymətini öyrənə bilər. Bütün bunlar satıcıları, o cümlədən pərakəndəçiləri, qiymətqoymaya fərdi yanaşmağa vadar edir. Qiymətə fərdi yanaşma ilk baxışda alıcının maraqlanıra uyğun görsənsə də, əslində əmtəənin istehsal prosesini təkminləşdirməklə xərcləri optimallaşdırır, müştəri loyallığını artır və uzun müddətdə satıcının mənfəət marjasının artmasına səbəb olur.

VERGİLƏR

Əlavə dəyər vergisinin qaytarılması QAYDASI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 21 mart tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qayda Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin (bundan sonra – Vergi Məcəlləsi) 165.5-ci maddəsinə uyğun olaraq, fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları istisna olmaqla) görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin (bundan sonra – ƏDV) qaytarılması qaydasını tənzimləyir.

1.2. ƏDV-nin istehlakçıya qaytarılması bank kartına (və ya hesabına) köçürmə yolu ilə həyata keçirilir.

1.3. İstehlakçı əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə, ƏDV bu Qaydaya əsasən yalnız həmin şəxslərin milli valyutada bank kartı (və ya hesabı) olduqda qaytarılır.

1.4. İstehlakçının bu Qayda ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-cı il 12 iyul tarixli 985 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Qaydası”nın və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 20 fevral tarixli 1252 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Qaydası”nın tələbləri çərçivəsində ƏDV-nin qaytarılmasını tələb etmək hüququ yarandıqda, istehlakçı, seçiminə uyğun olaraq sözügedən qaydalardan yalnız birinə əsasən, ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılmasını tələb edə bilər.

1.5. Alınmış mallara görə ödənilmiş ƏDV-ni istehlakçının portala müraciətinin daxil edildiyi tarixdən 30 (otuz) gün müddətində müvəkkil bank qaytarır.

2. Əsas anlayışlar

2.0. Bu Qaydanın məqsədləri üçün istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

2.0.1. satıcı – Azərbaycan Respublikasının ərazisində pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən ƏDV ödəyicisi;

2.0.2. istehlakçı – satıcıdan malı alan fiziki şəxs;

2.0.3. vahid məlumat bazası – operator tərəfindən idarə olunan, bu Qaydada nəzərdə tutulmuş hallarda istehlakçılara alınmış mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması üçün zəruri məlumatların inteqrasiya olunduğu vahid sistem;

2.0.4. müvəkkil bank – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ilə razılaşdırılmaqla Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin (bundan sonra – İqtisadiyyat Nazirliyi) müəyyən etdiyi bank və ya banklar;

2.0.5. kart təşkilatı – kartlar vasitəsilə aparılmış əməliyyatlar haqqında məlumatların ötürülməsini, toplanılmasını, emalı və klirinqini, həmçinin kartların emissiyasına və ekvayrinqinə texniki xidmət göstərilməsini həyata keçirən xidmət mərkəzi (prosessinq fəaliyyətini həyata keçirən banklar və digər hüquqi şəxslər) və ya beynəlxalq kart təşkilatının Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi, filialı və ya digər bölməsi;

2.0.6. portal – bu Qaydada nəzərdə tutulmuş hallarda alınmış mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması üçün istehlakçıların müraciətlərinin qeydiyyata alındığı informasiya sistemi;

2.0.7. operator – istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması ilə bağlı məlumatların ötürülməsinə imkan verən proqram təminatının, portalın və vahid məlumat bazasının fəaliyyətini təşkil və idarə edən, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq İqtisadiyyat Nazirliyinin seçdiyi rezident şəxs.

3. İstehlakçıların qeydiyyatı

3.1. ƏDV-nin qaytarılması prosesində iştirak etmək istəyən istehlakçı şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FİN-i və ya mobil telefon nömrəsi vasitəsilə portal üzərindən qeydiyyatdan keçir. Qeydiyyat zamanı istehlakçı üçün elektron kabinet yaradılır.

3.2. İstehlakçının mobil telefonuna və ya elektron poçt ünvanına qeydiyyatın təsdiqi barədə məlumat göndərilir.

4. ƏDV-nin qaytarılmasının təşkili

4.1. Bu Qaydanın məqsədləri üçün ƏDV-nin qaytarılmasını operator təşkil edir.

4.2.1. bu Qaydaya uyğun olaraq ƏDV-nin qaytarılması işlərini təşkil edir və portalı idarə edir;

4.2.2. istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması sisteminin Azərbaycan Respublikasında tətbiqi məqsədilə infrastrukturun, o cümlədən proqram təminatının və vahid məlumat bazasının yaradılmasını, onun Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin (bundan sonra – Dövlət Vergi Xidməti), müvəkkil bankın (bankların) və kart təşkilatlarının istifadəsində olan elektron informasiya sistemlərinə inteqrasiyasını təşkil edir;

4.2.3. proqram təminatının daim işlək vəziyyətdə saxlanılmasını, toplanılan məlumatların təhlükəsizliyini və məlumat mübadiləsinin fasiləsizliyini təmin edir.

5. ƏDV-nin qaytarılması proseduru

5.1. İstehlakçı alınmış malların dəyərini nağd və ya nağdsız qaydada ödəyə bilər. Satıcı mal alışına dair məlumatları Dövlət Vergi Xidmətinin elektron informasiya sisteminə qoşulmuş nəzarət-kassa aparatına daxil edərək, istehlakçıya nəzarət-kassa aparatı çeki təqdim etməlidir. İstehlakçı malların dəyərini nağdsız qaydada POS-terminal vasitəsilə ödədikdə və POS-terminal nəzarət-kassa aparatı ilə inteqrasiya olunmadıqda, istehlakçıya nəzarət-kassa aparatı çeki ilə yanaşı, POS-terminaldan çıxarış da verilməlidir.

5.2. İstehlakçı nəzarət-kassa aparatı çekini aldığı tarixdən 90 (doxsan) gündən gec olmayaraq ƏDV məbləğinin qaytarılması üçün portala müraciətini və nəzarət-kassa aparatı çeki barədə məlumatları daxil edir. Ödənilmiş ƏDV-nin bu Qaydanın 5.6-cı bəndi ilə müəyyən olunmuş hissəsinin qaytarılması zamanı təqdim edilən nəzarət-kassa aparatının çeki Vergi Məcəlləsinin 50.8-ci maddəsinin tələblərinə cavab verməlidir.

5.3. Portala daxil olan müraciət “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəaları nəzərə alınaraq, çekin çap olunduğu tarixdən 14 (on dörd) gün sonra aktivləşir.

5.4. İstehlakçının sistemə daxil etdiyi nəzarət-kassa aparatı çeki barədə məlumatların Dövlət Vergi Xidmətinin məlumat bazasındakı məlumatlarla uyğunluğu yoxlanılaraq istehlakçı məlumatlandırılır və nəzarət-kassa aparatı çekinin təsdiqləndiyi dərhal istehlakçının elektron kabinetində əks olunur.

5.5. Bu Qaydanın 5.3-cü bəndi nəzərə alınmaqla, qaytarılmalı ƏDV məbləği ilə bağlı məlumat vahid məlumat bazası üzərindən 5 (beş) gün müddətində müvəkkil banka ötürülür.

5.6. Müvəkkil bank 10 (on) gün müddətində istehlakçının bank hesabına qaytarılmalı ƏDV məbləğini milli valyutada bank kartına (və ya hesabına) köçürmə yolu ilə qaytarır. Vergi Məcəlləsinin 165.5-ci maddəsinə uyğun olaraq, qaytarılan məbləğ nağdsız qaydada ödənilmiş ƏDV-nin 15 faizini, nağd qaydada ödənilmiş ƏDV-nin 10 faizini təşkil edir.

5.7. Müvəkkil bank bu Qaydaya əsasən qaytarılmış ƏDV məbləği barədə məlumatı bu Qaydanın 1.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş müddət başa çatdıqdan sonra 5 (beş) iş günü müddətində vahid məlumat bazasına daxil edir.

5.8. Dövlət Vergi Xidməti hər ay qaytarılan məbləğlə bağlı növbəti ayın 10-dan gec olmayaraq müvəkkil bankla üzləşmə aparır və tərəflər arasında üzləşmə aktı imzalanır.

5.9. Dövlət Vergi Xidməti bu Qaydanın 5.8-ci bəndində nəzərdə tutulan məbləğə dair rəyini ƏDV məbləğinin müvəkkil banka qaytarılması üçün üzləşmə aktı imzalandıqdan sonra 5 (beş) iş günü müddətində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir.

5.10. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Qaydanın 5.9-cu bəndində nəzərdə tutulmuş rəy və üzləşmə aktı daxil olduqdan sonra 8 (səkkiz) iş günü müddətində həmin məbləğin müvəkkil banka köçürülməsini İqtisadiyyat Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxil olan ƏDV üzrə faktiki mədaxilin həmin məbləğ həddində azaldılması hesabına təmin edir.

6. ƏDV qaytarıldıqdan sonra istehlakçının malı
qaytarması proseduru

6.1. İstehlakçı alınmış mallara görə bu Qaydaya əsasən ona ƏDV qaytarıldıqdan sonra malın qaytarılması və ya dəyişdirilməsi ilə bağlı “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq satıcıya müraciət edə bilər. Satıcı istehlakçıdan malın alışı zamanı əldə edilmiş nəzarət-kassa aparatı çekini tələb edir və həmin nəzarət-kassa aparatı çekinə əsasən istehlakçıya ƏDV-nin qaytarılması portalda yoxlanılır.

6.2. Satıcı ona təqdim olunan nəzarət-kassa aparatının çekinə əsasən ƏDV-nin qaytarıldığını müəyyən etdiyi təqdirdə, nəzarət-kassa aparatı çekinə əsasən istehlakçının ödədiyi malın dəyərindən istehlakçıya bu Qaydaya əsasən qaytarılmış ƏDV məbləğini çıxmaqla, pulu istehlakçıya geri qaytarır. Satıcı ona təqdim olunan nəzarət-kassa aparatı çekinə əsasən ƏDV-nin qaytarılmasını müəyyən etmədiyi təqdirdə, nəzarət-kassa aparatı çekinə əsasən istehlakçının ödədiyi malın dəyərini tam məbləğdə istehlakçıya geri qaytarır.

6.3. İstehlakçının aldığı mal daha aşağı qiymətli mal ilə dəyişdirildikdə, satıcı istehlakçıya qaytarılmalı məbləğdən ilkin alınmış mal ilə dəyişdirilmiş mal arasındakı qiymət fərqinə mütənasib olaraq geri qaytarılmış ƏDV məbləğini çıxmaqla pulu istehlakçıya geri qaytarır.

6.4. İstehlakçının aldığı mal daha yüksək qiymətli mal ilə dəyişdirildikdə, ilkin alınmış mal ilə dəyişdirilmiş mal arasındakı qiymət fərqi üzrə ƏDV məbləği bu Qaydaya uyğun olaraq istehlakçıya geri qaytarılır.

6.5. Satıcı Dövlət Vergi Xidmətinin elektron informasiya sisteminə qoşulmuş nəzarət-kassa aparatında geri qaytarılan mala dair çeki ləğv edir və müvafiq dövr üzrə Dövlət Vergi Xidmətinə (istehlakçıya qaytarılan vəsaitindən çıxılmış ƏDV məbləği nəzərə alınmaqla) bəyannamə təqdim edir.

Qiymət Fəaliyyəti mütləqdirmi?

İnvestisiya fəaliyyəti haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində investisiya-fəaliyyətinin (sərmayədarlığın) ьmumi sosial, iqtisadi və hьquq şərtlərini mьəyyənləşdirir.

Qanun investisiyanın Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının intensiv cəlb olunmasına, ondan цlkənin sosial-iqtisadi bazasının, habelə beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın və inteqrasiyanın inkişafı ьзьn səmərəli istifadə edilməsinə yцnəldilmişdir və mьlkiyyət formasından asılı olmayaraq bьtьn investorların hьquqlarının bərabər mьdafiəsinə təminat verir.

Maddə 1. İnvestisiya anlayışı

İnvestisiya—gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət nцvləri obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən ibarətdir.

Belə vəsait və sərvətlər aşağıdakılardır:

pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və digər qiymətli kağızlar;

daşınar və daşınmaz əmlak (binalar, qurğular, avadanlıq və» başqa maddi sərvətlər);

mьvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrьbi və digər intellektual sərvətlər;

bu və ya digər istehsal nцvьnьn təşkili ьзьn zəruri olan ancaq patentləşdirilməmiş, texniki sənədləşdirmə, vərdiş və istehsalat-təcrьbəsi kimi tərtib edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu («non-hau»);

torpaqdan, sudan və digər ehtiyatlardan, binalardan, qurğulardan, avadanlıqdan istifadə hьquqları, habelə mьəlliflik hьququndan irəli gələn və başqa əmlak hьquqları;

Əsas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi istehsalın digər formada inkişafına investisiya yцnəldilməsi kapital qoyuluşları şəklində həyata keзirilir.

Maddə 2. İnvestisiya fəaliyyəti

1. İnvestisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyuluşu və onun həyata keзirilməsi ilə əlaqədar bьtьn hərəkətlərinin məcmusudur.

2. İnvestisiya fəaliyyətinin aşağıdakı nцvləri vardır:

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, qeyri-dцvlət mьəssisə, idarə, təşkilat və qurumları tərəfindən həyata keзirilən цzəl investisiya fəaliyyəti;

dцvlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları, habelə dцvlət mьəssisə, idarə və təşkilatları tərəfindən bьdcələrin, bьdcədənkənar fondların, цzlərinə məxsus və borc vəsaitinin hesabına həyata keзirilən dцvlət investisiya fəaliyyəti;

xarici vətəndaşlar, hьquqi şəxslər, dцvlətlər, beynəlxalq maliyyə təşkilatları, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən həyata keзirilən xarici investisiya fəaliyyəti;

Azərbaycan Respublikasının və xarici dцvlətlərin vətəndaşları, hьquqi şəxsləri və dцvlətlər tərəfindən həyata keзirilən birgə investisiya fəaliyyəti.

3. İstehsalata və sosial sahəyə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini tətbiq etmək ьзьn investisiya fəaliyyətinin bir forması kimi innovasiya fəaliyyəti həyata keзirilə bilər. İnnovasiya fəaliyyətinə aşağıdakılar daxildir:

uzunmьddətli elmi-texniki proqramların həyata keзirilməsi;

iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə məhsuldar qьvvələrin vəziyyətində keyfiyyət dəyişiklikləri etmək ьзьn fundamental tədqiqatların maliyyələşdirilməsi;

texnika və texnologiyanın prinsipcə yeni, qənaətcil nцvlərinin işlənib hazırlanması, buraxılması, yayılması və tətbiqi.

Maddə 3. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri

İqtisadiyyatın bьtьn sahələrində hər hansı əmlak, o cьmlədən əsas fondlar və dцvriyyə vəsaiti, qiymətli kağızlar, məqsədli pul əmanətləri, elmi-texniki məhsullar, intellektual sərvətlər, digər mьlkiyyət obyektləri, habelə əmlak hьquqları investisiya fəaliyyətinin obyekti ola bilər.

Yaradılması və istifadə edilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə mьəyyənləşdirilmiş sanitariya-gigiyena, radiasiya, ekologiya, arxitektura və digər normaların tələblərinə uyğun gəlməyən, habelə vətəndaşların, hьquqi şəxslərin və dцvlətin qanunla mьdafiə edilən hьquq və mənafelərini pozan obyektlərə investisiya qoyulması qadağandır.

M addə 4. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri

1. Azərbaycan Respublikasının və xarici цlkələrin vətəndaşları və hьquqi şəxsləri, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, habelə dцvlətlər investisiya fəaliyyətinin subyektləri (investorları və iştirakзıları) ola bilərlər.

2. Цzьnə məxsus olan, borc gцtьrdьyь və ya cəlb etdiyi maliyyə vəsaitini, maddi və intellektual sərvətləri investisiya fəaliyyəti obyektlərinə qoymaq haqqında qərar qəbul edən, habelə onlardan istifadə olunmasını təmin edən subyektlər investorlardır (sərmayədəyərdır).

İnvestorlar investisiya fəaliyyətində əmanətзi, kreditor və alıcı qismində зıxış edə, habelə investisiya fəaliyyətinin istənilən iştirakзısının funksiyalarını yerinə yetirə bilərlər.

3. İnvestisiya niyyətinin həyata keзirilməsini sifarişlərin icraзısı qismində və ya investorların tapşırığı əsasında təmin edən Azərbaycan Respublikasının və xarici dцvlətlərin vətəndaşları və hьquqi şəxsləri, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər investisiya fəaliyyətinin iştirakзılarıdır.

Maddə 5. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında qanunvericilik

Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya fəaliyyətinin həyata keзirilməsi zamanı yaranan mьnasibətlər bu Qanunla və Azərbaycan Respublikasının digər qanunları və onların əsasında qəbul edilmiş qanunvericilik aktları, habelə beynəlxalq mьqavilələri ilə tənzimlənir.

Azərbaycan Respublikası investorlarının xarici dцvlətin ərazisində investisiya fəaliyyəti həmin dцvlətin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN HƏYATA KEЗİRİLMƏSİ

Maddə 6. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin hьquqları

1. Azərbaycan Respublikası ərazisində mьlkiyyət formasından və təsərrьfat fəaliyyətinin nцvьndən asılı olmayaraq investisiya fəaliyyətinin bьtьn subyektləri investisiya fəaliyyətinin həyata keзirilməsi sahəsində bərabər hьquqlara malikdirlər.

Bu Qanunla və ya Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə investisiya qoyulması qadağan edilən və ya məhdudlaşdırılan obyektlərdən başqa, hər hansı obyektə investisiya qoyulması investorun mьstəsna hьququdur və qanunla qorunur.

2. İnvestor mьstəqil surətdə investisiya qoyuluşunun məqsədini, istiqamətini, nцvьnь və həcmini mьəyyənləşdirir, onun həyata keзirilməsi ьзьn mьqavilə əsasında, o cьmlədən mьsabiqə (tender) və hərrac yolu ilə fiziki və hьquqi şəxsləri investisiya fəaliyyətinin hər hansı iştirakзısı qismində cəlb edir.

3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq investor Azərbaycan Respublikasının ərazisində investisiyanın obyektlərinə və nəticələrinə sahiblik, istifadə və sərəncam vermək, həmзinin investisiya və ticarət əməliyyatları həyata keзirmək hьquqlarına malikdir.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə mьəyyən edilmiş mьlkiyyət hьququ əmələ gətirməyən obyektlərə investisiya qoyulması sonradan onlara sahiblikdə, əməli idarəetmədə və ya belə obyektlərin istismarından əldə edilən gəlirdə investorun iştirakı hьququnu istisna etmir.

4. İnvestorun qərarı ilə investisiyaya və onun nəticələrinə sahiblik, istifadə və sərəncam hьquqları qanunla mьəyyənləşdirilmiş qaydada digər fiziki və hьquqi şəxslərə verilə bilər. hьquqların bu cьr verilməsi zamanı yaranan qarşılıqLı mьnasibətləri onlar mьstəqil surətdə mьqavilə əsasında nizama salırlar.

5. İnvestor investisiya qoyuluşu ьзьn maliyyə vəsaitini kredit. qanunvericiliklə mьəyyən edilmiş qaydada qiymətli kağızlar buraxılışı və borc kimi də cəlb edə bilər.

Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə başqa hallar nəzərdə tutulmayıbsa investor цhdəliklərinə real təminat vermək məqsədi ilə girov qoymaq ьзьn yalnız цzьnə məxsus və ya цzьnьn tam təsərrьfat səlahiyyətində olan əmlakdan istifadə edə bilər.

Azərbaycan Respublikası ərazisinin hьdudlarından kənarda ipoteka krediti hesabına investor kimi зıxış edən dцvlət mьəssisələrinin investisiyaları ьзьn Azərbaycan dцvləti tərəfindən təminat verilir.

6. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə zidd olmadıqda investorun fiziki və hьquqi şəxslərdən birbaşa və ya vasitəзilik yolu ilə istənilən miqdarda və nцvdən olan əmlakı tərəflərin mьəyyənləşdirdiyi qiymətlərlə və şərtlərlə almaq hьququ vardır.

7. Dцvlət və bələdiyyə mьlkiyyətinin, habelə başa зatdırılmamış tikinti obyektlərinin цzəlləşdirilməsində investorlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə mьəyyənləşdirilmiş şərtlərlə və qaydada iştirak edə bilərlər.

Maddə 7. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin vəzifələri

1. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə mьəyyən olunmuş hallarda və qaydada mьvafiq olaraq aşağıdakıları həyata keзirməyə borcludurlar:

maliyyə vəsaiti və maddi sərvətlər əsasında həyata keзirdikləri investisiyanın həcmi və maliyyələşdirilməsi mənbəyi barədə yerli banklara və ya maliyyə orqanlarına mьvafiq orqanların arayışını təqdim etmək;

əsaslı tikinti və icazə tələb edən digər işlər ьзьn mьvafiq dцvlət orqanlarından və xьsusi xidmətlərdən zəruri icazə və ya razılıq almaq;

texnoloji, sanitariya-gigiyena, radiasiya, ekologiya və arxitektura tələblərinə əməl edilməsi baxımından investisiya layihələri ьзьn ekspertiza rəyi almaq;

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada mьəyyənləşdirilən norma və standartlara, habelə beynəlxalq norma və standartlara əməl etmək;

dцvlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin цz səlahiyyətləri daxilində, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik aktlarına uyğun verdikləri tələbləri yerinə yetirmək;

mьəyyənləşdirilmiş qaydada mьhasibat və statistika hesabatları təqdim etmək;

haqsız rəqabətə yol verməmək və antiinhisar tənzimlənməsinin tələblərinə əməl etmək.

2. Mьvafiq attestasiya tələb edən xьsusi nцv işlərin yerinə yetirilməsi ьзьn investisiya fəaliyyətinin iştirakзıları lisenziya almalıdırlar. Belə işlərin siyahısını Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti, onlara lisenziya verilməsinin qaydasını isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti mьəyyənləşdirir.

Maddə 8. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında mьnasibətlər

İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında mьnasibətləri tənzimləyən əsas hьquqi sənəd mьqavilədir (kontraktdır).

Mьqavilənin bağlanması, tərəflərin seзilməsi, цhdəliklərin, təsərrьfat mьnasibətlərinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan hər hansı şərtlərinin mьəyyənləşdirilməsi investisiya fəaliyyəti subyektlərinin mьstəsna səlahiyyətinə daxildir. Dцvlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin mцvcud qanunvericilik aktları ilə mьəyyənləşdirilmiş həddən artıq investisiya fəaliyyəti subyektlərinin mьqavilə mьnasibətlərinə qarışmasına yol verilmir.

Maddə 9. İnvestisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbələri

İnvestisiya fəaliyyəti aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdiri lə bilər:

investorun цzьnьn maddi və intellektual sərvətləri, maliyyə vəsaiti və təsərrьfatdaxili ehtiyatları (mənfəət, amortizasiya ayırmaları, fiziki və hьquqi şəxslərin pul yığımları, əmanətləri, qəza və təbii fəlakət nəticəsində dəymiş ziyanın цdənilməsi ьзьn sığorta orqanlarının mьvafiq цdənişləri və s);

investorun borc maliyyə vəsaiti (bank və bьdcə kreditləri, istiqrazlar və digər vəsait);

investorun cəlb edilmiş maliyyə vəsaiti (əmək kollektivlərinin, vətəndaşların, hьquqi şəxslərin payları və digər haqları, səhmlərin satışından əldə edilən vəsait);

bьdcədən və bьdcədənkənar fondlardan investisiya məqsədli təxsisatlar;

mьəssisələrin, təşkilatların və vətəndaşların əvəzsiz və xeyriyyə haqları, ianələr və s.

Zərurət yarandıqda investisiya fəaliyyətini həyata keзirmək məqsədilə mьvafiq investisiya fondları və digər təsisatları yaradıla bilər.

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN DЦVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ

Maddə 10. İnvestisiya fəaliyyətinin dцvlət tənzimlənməsinin məqsədi

İnvestisiya fəaliyyətinin dцvlət tənzimlənməsi vahid iqtisadi, elmi-texniki və sosial siyasət yeridilməsi məqsədi ilə həyata keзirilir və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf proqramında nəzərdə tutulmuş həcmlərdə respublika və yerli bьdcələr hesabına maliyyələşdirilir.

İctimai tələbatın цdənilməsinin daha vacib istiqamətlərində investisiya fəaliyyətini həyata keзirən investorlara Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə nəzərdə tutulan gьzəştlər verilir.

Maddə 11. İnvestisiya fəaliyyətinin dцvlət tənzimlənməsinin formaları

1. İnvestisiya fəaliyyətinin dцvlət tənzimlənməsinə dцvlət investisiyasının idarə olunması, habelə investisiya fəaliyyəti şərtlərinin tənzimlənməsi və bu şərtlərə investisiya fəaliyyətinin bьtьn subyektləri tərəfindən əməl edilməsinə nəzarət daxildir.

2. Dцvlət investisiyasının idarə olunması respublika və yerli dцvlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları tərəfindən həyata keзirilir və bьdcə, bьdcədənkənar vəsaitin və həmin orqanlar tərəfindən cəlb edilən başqa vəsaitin planlaşdırılmasından, investisiyanın şərtlərinin mьəyyənləşdirilməsindən və bunlarla bağlı digər məsələlərin həllindən ibarətdir.

3. İnvestisiya fəaliyyətinin dцvlət tənzimlənməsi aşağıdakı vasitələrlə həyata keзirilir:

vergitutma subyektlərinin və obyektlərinin, vergi dərəcələrinin və gьzəştlərinin fərqləndirildiyi vergi sisteminin tətbiqi;

kredit və amortizasiya siyasətinin həyata keзirilməsi, o cьmlədən əsas fondların sьrətli amortizasiyası yolu ilə. Amortizasiya ьzrə gьzəştlər ayrı-ayrı iqtisadi sahələr, əsas fondların və avadanlığın mьxtəlif nцvləri və elementləri ьзьn dəyişkən və fərqli mьəyyən edilə bilər;

ayrı-ayrı region, sahə və istehsalatların inkişafı ьзьn subvensiya, subsidiya bьdcə borclarının verilməsi;

dцvlət norma və standartlarının mьəyyənləşdirilməsi;

antiinhisar tədbirlərin gцrьlməsi;

mьlkiyyətin dцvlətsizləşdirilməsi və цzəlləşdirilməsi;

torpaqdan, sudan və başqa təbii ehtiyatlardan istifadə şərtlərinin mьəyyənləşdirilməsi;

qiymətqoyma siyasətinin həyata keзirilməsi;

investisiya layihələrinin ekspertizasının keзirilməsi;

Maddə 12. Respublika ərazisində dцvlət investisiyalarına dair qərarların qəbul edilməsi qaydası

1. Respublika ərazisində dцvlət investisiyalarına dair qərarlar respublikanın iqtisadi və sosial inkişaf proqnozları, məhsuldar qьvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi sxemi, bu investisiyaların məqsədəuyğunluğunu mьəyyənləşdirən texniki-iqtisadi əsaslandırmalar, məqsədli elmi-texniki və kompleks proqramlar əsasında qəbul edilir.

2. Respublika ьzrə məqsədli kompleks proqramların layihələri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən mьəyyənləşdirilmiş qaydada, əlaqədar dцvlət orqanlarının və ictimai təşkilatların iştirakı, ilə işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərinin tərkibində Azərbaycan Respublikası Ali Soveti tərəfindən təsdiq edilir.

3. həyata keзirilmə mьddəti iki ilə qədər olan və fцvqəladə vəziyyət, qəzalar və təbii fəlakətlərlə bağlı dцvlət investisiyaları haqqında qərarları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti mьvafiq mərkəzi və yerli dцvlət idarəetmə orqanlarının təklifləri əsasında qəbul edir.

Maddə 13. Əsaslı tikintidə işlərin yerinə yetirilməsi ьзьn dцvlət sifarişinin yerləşdirilməsi qaydası

1. Respublika ərazisində dцvlət investisiyasının həyata keзirilməsi formalarından biri əsaslı tikintidə işlərin yerinə yetirilməsi ьзьn dцvlət sifarişidir.

2. Dцvlət sifarişi, bir qayda olaraq, mьəssisə və təşkilatlar ьзьn bu sifarişin iqtisadi sərfəliyi nəzərə alınmaqla mьsabiqə (tender) əsasında yerləşdirilir. Bu zaman həmin mьəssisə və təşkilatlar ьзьn qanunvericiliklə mьəyyən gьzəştlər də nəzərdə tutula bilər.

3. Respublika dцvlət sifarişi obyektləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mьəyyənləşdirdiyi qaydada istismara qəbul olunur.

Maddə 14. İnvestisiyaların dцvlət ekspertizası

1. Bьdcə və bьdcədənkənar vəsaitlər, o cьmlədən xarici investisiya hesabına maliyyələşdirilən respublika, dцvlətlərarası və regional investisiya layihə və proqramları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mьəyyənləşdirdiyi qaydada mьtləq dцvlət ekspertizasından keзirilməlidir.

Başqa mənbələr hesabına maliyyələşdirilən investisiyalar ekoloji, seysmoloji və sanitariya-gigiyena tələblərinə əməl edilməsi baxımından Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mьəyyənləşdirdiyi qaydada dцvlət ekspertizasından keзirilməlidir.

2. Zərurət olduqda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yaratdığı ekspert komissiyası ayrı-ayrı investisiya layihələrini və proqramlarını ekspertizadan keзirə bilər.

Maddə 15. Naxзıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və yerli dцvlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları tərəfindən investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi

Naxзıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və respublika tabeli şəhər və rayonların yerli dцvlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları цz səlahiyyətləri daxilində ərazilərində investisiya fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən istehsal və sosial obyektlərin yaradılması, təbii ehtiyatlardan istifadə edilməsi məsələlərinin razılaşdırılması yolu ilə investisiya fəaliyyətini tənzimləyirlər.

İnvestisiya məqsədləri ьзьn yerli bьdcədən istifadə etmək, sosial infrastruktur obyektləri tikdirmək, tikinti ьзьn torpaq sahəsi ayırmaq, torpaqdan istifadə şərtlərinin, sosial sahə və təbiəti mьhafizə təyinatlı obyektlərin tikintisi həcminin və mьddətlərinin, habelə tikinti norma və qaydalarının pozulduğu halda tikintinin dayandırılması haqqında səlahiyyətli dцvlət orqanları qarşısında məsələ qaldırmaq yerli dцvlət hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının mьstəsna səlahiyyətinə aiddir.

Naxзıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi investisiyanın dцvlət tənzimlənməsi məqsədilə bu Qanuna zidd olmayan əlavə şərtlər mьəyyənləşdirə bilər.

Maddə 16. İnvestisiya fəaliyyətində qiymətqoyma

İnvestisiya fəaliyyəti prosesində məhsulların, işlərin və xidmətlərin dəyəri sərbəst qiymət və tariflərlə, o cьmlədən mьsabiqələrin (tenderin) nəticələrinə əsasən, qanunvericilik aktları ilə nəzərdə tutulmuş hallarda isə dцvlət tərəfindən tənzimlənən qiymət və tariflərlə mьəyyənləşdirilir.

Tikintidə mьqavilə qiymətləri tцvsiyə edilən dцvlət smeta normalarından və qiymətlərindən istifadə etməklə də mьəyyənləşdiri lə bilər.

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ SUBYEKTLƏRİNİN HЬQUQLARININ TƏMİNATI VƏ İNVESTİSİYANIN QORUNMASI

Maddə 17. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin hьquqlarının təminatı

Dцvlət investisiya fəaliyyətinin həyata keзirilməsi şərtlərinin sabitliyinə, onun subyektlərinin hьquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunmasına təminat verir.

İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında bağlanmış mьqavilənin şərtləri bu mьqavilənin bьtьn mьddəti ərzində və hətta o bağlandıqdan sonra qanunvericiliklə subyektlərin vəziyyətini pisləşdirən və ya hьquqlarını məhdudlaşdıran şərtlər mьəyyən edildikdə belə, əgər onlar mьqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsi barədə razılığa gəlməyiblərsə, qьvvəsini saxlayır.

Dцvlət orqanları və onların vəzifəli şəxsləri qanunvericiliklə yol verilən və onların səlahiyyətinə daxil olan hallardan başqa, investisiya fəaliyyəti subyektlərinin işinə qarışa bilməzlər.

Bu Qanunla mьəyyənləşdirilən hallardan başqa, investisiya qoyulan obyektlərin seзilməsində investorların hьquqları məhdudlaşdırıla bilməz.

Dцvlət orqanları və başqa orqanlar investorların və investisiya fəaliyyətinin digər subyektlərinin hьquqlarını pozan aktlar qəbul etdikdə investisiya fəaliyyəti subyektlərinə dəyən zərəri bu orqanlar tam həcmdə цdəməlidirlər. Zərərin цdənilməsi barədə mьbahisələrə aidiyyəti ьzrə məhkəmə və ya arbitraj məhkəməsi baxır.

Maddə 18. İnvestisiyanın qorunması

1. Dцvlət mьlkiyyət formasından asılı olmayaraq bьtьn investisiyaların, o cьmlədən xarici investisiyanın qorunmasına təminat verir.

İnvestisiyanın qorunması Azərbaycan Respublikasının mьvafiq qanunvericiliyi, habelə başqa dцvlətlərlə bağladığı mьqavilələrlə təmin edilir. İnvestorlar, o cьmlədən xarici investorlar investisiyasını idarə, istifadə və ona xitam verməyə maneзilik tцrədə bilən ayrı-seзkilik xarakterli tədbirləri istisna edən, habelə qoyulmuş sərvətlərin və investisiyanın nəticələrinin respublikadan aparılması şərtləri və qaydasını mьəyyənləşdirən bərabər hьquqi rejimlə təmin olunurlar.

2. Azərbaycan Respublikasının sonrakı qanunvericiliyi investisiya qoyuluşu şəraitini pisləşdirdikdə investisiya fəaliyyətinə dair bağlanmış mьqavilədə nəzərdə tutulan mьddətdə investisiyanın qoyulduğu zaman qьvvədə olmuş qanunvericilik tətbiq edilir.

3. Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya əvəzsiz milliləşdirilmir, rekvizisiya edilmir və onlara nəticələrinə gцrə dikər oxşar tədbirlər tətbiq olunmur. Belə tədbirlər investorlara vurulmuş zərərin, o cьmlədən itirdikləri faydanın əvəzi tam həcmdə real dəyər ьzrə цdənilməklə yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları əsasında həyata keзirilə bilər. Zərərin цdənilməsi qaydası həmin qanunvericiliklə mьəyyənləşdirilir.

İnvestorların qoyduğu və ya əldə etdiyi məqsədli bank əmanətləri, səhmlər və digər qiymətli kağızlar, əldə edilmiş əmlak və ya icarə hьquqları ьзьn цdənişlərin əvəzi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq alındıqda, investorların цz hərəkətləri və ya onların iştirakı ilə edilmiş hərəkətlər nəticəsində istifadə olunan və ya itirilən məbləğlər istisna edilməklə investorlara qaytarılır.

4. İnvestisiyalar sığortalana bilər, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallarda isə hцkmən sığortalanmalıdır.

Maddə 19. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin məsuliyyəti

1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş tələblərə və ya investisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında bağlanmış mьqavilə (kontrakt) цhdəliklərinə əməl olunmadıqda tərəflər həmin aktlarla mьəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

2. Dцvlət orqanları investisiya fəaliyyətinin həyata keзirilməsinə dair цhdəliklərini və ya qanuni əsaslar ьzrə onlara həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirmədikdə, yaxud lazımınca yerinə yetirmədikdə investisiya fəaliyyətinin digər subyektləri qarşısında həmin цhdəliklərə gцrə əmlak məsuliyyəti daşıyırlar.

3. Qanunvericiliyin tələblərinin və mьqavilə цhdəliklərinin pozulmasına gцrə cərimənin və dəbbə pulunun, habelə dəymiş zərərin цdənilməsi təqsirkar tərəfi, qanunvericiliklə və mьqavilə ilə digər hal nəzərdə tutulmayıbsa, tələblərin və цhdəliklərin tam yerinə yetirilməsindən azad etmir.

4. İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keзirilməsi zamanı yaranan mьbahisələrə mьvafiq olaraq məhkəmə, arbitraj məhkəməsi və ya mьnsiflər məhkəməsi baxır.

Maddə 20. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi şərtləri

1. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılmasına və ya ona xitam verilməsinə aşağıdakıların qərarı ilə yol verilir:

investorların цzьnьn (bu zaman investorlar investisiya fəaliyyətinin digər iştirakзılarına dəymiş zərəri цdəyirlər); səlahiyyətli dцvlət orqanının.

2. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi barədə səlahiyyətli dцvlət orqanının qərarı aşağıdakı hallarda qəbul edilə bilər:

onun davam etdirilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə mьəyyənləşdirilmiş ekoloji, seysmoloji, sanitariya-gigiyena, arxitektura və başqa normaları, vətəndaşların və hьquqi şəxslərin, dцvlətin qanunla qorunan hьquq və mənafelərini pozduqda;

investor qanunla mьəyyənləşdirilmiş qaydada mьflis elan edildikdə;

qəza və təbii fəlakət baş verdikdə.

Belə hallarda investisiya fəaliyyətinin subyektlərinə zərərin цdənilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə mьəyyənləşdirilir.

Maddə 21. Beynəlxalq mьqavilələr

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mьqaviləsində investisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydalardan fərqli qaydalar mьəyyən olunduqda, beynəlxalq mьqavilənin qaydaları tətbiq edilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Bir cavab yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: