Qiymət Fəaliyyət

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Qiymət indeksləri

Qiymət – bazar konyunkturasının mühüm göstəricisi olaraq, tələb və təklifə təsir göstərən iqtisadi alətdir. O, istehsalın səmərəliliyinin idarə olunmasına və gəlirlərin əldə edilməsinə təsir edən xüsusi amillərdən biri olmaqla əmtəənin (xidmətin) pula dəyişdirilməsinin ekvivalentidir.

Qiymət dəyişiklikləri iqtisadi, sosial və siyasi proseslərə xeyli dərəcədə təsir edir. Buna görə də, qiymətlər haqqında məlumat, onların dəyişmə meylləri və qanunauyğunluqlarının təhlili həm istehlakçı və istehsalçılar, həm də ümumilikdə bütün cəmiyyət üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətlər müxtəlif əlamətlər üzrə təsnifatlaşdırılır.

“Azərbaycanda qiymətlər” məcmuəsində istehlak mallarının və əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin orta illik qiymətləri, sənaye, kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və meşə təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətlərinin səviyyəsi və dinamikası, istehlak bazarında, nəqliyyat, poçt və telekommunikasiya tariflərinin, tikinti-quraşdırma işlərinin, həmçinin idxal və ixrac olunan malların qiymətlərinin səviyyəsi və dinamikası, eləcə də istehlak qiymətləri indeksinin beynəlxalq müqayisələri haqqında məlumatlar öz əksini tapır.

Şərti işarələrin izahı:
« – » hadisə mövcud deyil
« * » qiymətləndirmə, hesablama
« . » statistik məlumat yoxdur
« 0.0 » hadisə baş vermişdir, lakin onun qiyməti uyğun ölçü vahidindən kiçikdir

Qiymətqoyma qərarları və strategiyaları

Lala Jafarli

Published on Nov 26, 2020

this slide is related to marketing in Azeri language,i think you will like this

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

 • 2 Comments
 • 4 Likes
 • Statistics
 • Notes
 1. 1. Qiymətqoyma qərarları və strategiyaları BDU Beynəlxalq Hüquq və BeynəlxalqMünasibətlər fakültəsi Dünya iqtisadiyyatı ixtisası Qrup 502 Slaydı hazırlayanlar: Cəfərli Lalə Ələkbərli Lalə Məmmədli Banuçiçək Əmrahlı Orxan
 2. 2. Qiymət nədir? Qiymət dar mənada məhsula və ya xidmətə təyinedilən pul məbləğidir. Daha geniş mənada isə qiymətməhsul və ya xidmətdən istifadə etmək üçün istehlakçılarınmübadilə etdiyi dəyərlər toplusudur. Tarix boyu qiymətləralıcı və satıcılar arasında aparılan danışıqlar nəticəsindətəyin olunurdu. Sabit qiymət siyasəti – XIX əsrin sonlarındaəmələ gəlmişdir.Təqribən 100 il keçdikdənsonra,indi, şirkətlərin əksəriyyəti dinamik qiymətqoymadanistifadə edirlər. Dinamik qiymətqoyma- fərdi müştərilərdənvə şəraitlərdən asılı olaraq müxtəlif qiymətlərin təyinedilməsidir. İnternet, korporativ şəbəkə və naqilsizkommunikasiya xidmətləri heç vaxt olmadığı kimi alıcıları vəsatıcıları əlaqələndirir.
 3. 3. Qiymətqoyma qərarlarına təsir edən amillər • Marketinqin məqsədləri • Bazarın və tələbin təbiətiDaxili amillər Xarici amillər • Marketinq kompleksinin strategiyaları • Rəqabət • Xərclər • Digər ətraf mühit amilləri (iqtisadiyyat, • Təşkilati məsələlər vasitəçilər, hökumət, sosial qayğılar)
 4. 4. Qiymət tələb asılılığının təhliliŞirkət tərəfindən təyin olunmuş qiymət tələbin müxtəlifsəviyyələrinə uyğun olur. Təyin olunmuş qiymətin və onunnəticəsi olaraq tələbin səviyyəsi arasında olan asılılıq tələbəyrisi adlanır.Tələb əyrisi bazarda müəyyən vaxt ərzindəmüxtəlif qiymətə alına biləcək məhsulun miqdarını göstərənəyridir. Normal hallarda tələb və qiymət tərs mütənasibolur, yəni qiymət yuxarı olduqda tələb aşağı olur.
 5. 5. Əsas qiymətqoyma üsulları • orta xərclər üstə gəl Xərc qiymət, zərərsizlikn yönümlü nöqtəsinin təyini və yanaşma məqsəd mənfəətini təmin edən qiymət • Qiymətin satıcıların Dəyər xərclərinə yönümlü deyil, alıcıların dəyər qiymətin qavrayışlarına təyini əsasən təyin edilməsi • cari qiymətlər Rəqabət əsasında və qapalı yönümlü hərraclar əsasında yanaşma qiymətin təyin edilməsi
 6. 6. Xərc yönümlü qiymətqoymanın duyulan dəyərə əsaslanan qiymətqoyma ilə müqayisəsi Xərc yönümlü qiymətqoyma Məhsul Xərc Qiymət Dəyər Müştərilər Duyulan dəyərə əsaslanan qiymətqoymaMüştərilər Dəyər Qiymət Xərc Məhsul
 7. 7. Yeni məhsula qiymətin təyini strategiyaları Bazarın qaymağını Bazara nüfuz etmək götürmək üçün təyin olunan qiymətlər• Məhsula yüksək • Çoxsaylı qiymət ödəyə biləcək alıcılar cəlb seqmentlərdən etmək və böyük maksimum gəlir əldə gəlirlər etmək məqsədilə yeni qazanmaq məhsullara yüksək məqsədilə yeni qiymətlərin təyin məhsullara olunması. aşağı qiymətlərin təyin olunması
 8. 8. Məhsul çeşidlərinə qiymət təyini strategiyaları Məhsul çeşidinə • Rəqiblərin qiymətlərinə, müştərilər müxtəlif xüsusiyyətləri dəyərlənməsinə və məhsullara sərf olunan xərclərə əsasən məhsul qiymət təyini xəttinə aid olan müxtəlif məhsullara qiymətlərin qoyulmasıTamamlayıcı məhsula • Əsas məhsulla birlikdə satılan əlavə və aksesuar məhsullara qiymət qiymət təyini qoyulması Ləvazimata qiymət • Yalnız əsas məhsulla birgə istifadə oluna bilən məhsullara qiymətin təyini təyini Kənar məhsullara • Əlavə məhsul təklif etməklə əsas məhsulun rəqabət qabiliyyətini təmin qiymət təyini edən qiymətqoyulmasıMəhsul komplektinə • Bir neçə məhsulun birləşdirilərək dəst halında endirimli qiymətlərlə qiymət təyini təklif edilməsi
 9. 9. Qiymətin tənzimlənməsi strategiyaları Endirimli və güzəştli Seqment üzrə qiymət Psixoloji qiymət təyini- vəsaitlərə qiymət təyini- Məhsul və Qiymətlərin sadəcə təyini- istehsalçı xidmət iqtisadi amillərini tərəfindən pərakəndə (hətta, qiymətlərdəki deyil, həmçinin onun satıcıya ödənilən müxtəliflik xərclərdəki psixoloji tərəfinihəvəsləndirici vəsaitdir müxtəlifliyə öyrənən qiymətqoyma ki, əvəzində o əsaslanmadığı halda strategiyasıdır. Burada istehsalçının belə)iki və ya dahah qiymət məhsul məhsullarını bu və ya artıq qiymətə satılır. haqqında nəyisə ifadə digər vasitə ilə etmək məqsədilə qaydaya salır. istifadə olunur.
 10. 10. Qiymətlərin tənzimlənməsi strategiyaları davamı. Həvəsləndirici Coğrafi qiymət təyini- Beynəlxalq qiymətqiymətqoyma- Satışların Şirkət həmçinin ölkənin təyini- Məhsulunutəcili artması məqsədilə və dünyanın müxtəlif beynəlxalq bazara məhsulların qiymətini yerlərində yaşayan çıxaran şirkətlər preyskurant (malların müştərilər üçün öz fəaliyyət göstərdikləri qiymət siyahısı) məhsullarını necə hər bir ölkədə qiymətlərisiyahıdakı qiymətlərdən qiymətləndirəcəyi müəyyən etməlidirlər. aşağı endirilməsi və haqqında qərar qəbul bəzən hətta, xərclərin etməlidir. azaldılması.

LinkedIn Corporation © 2020

Share Clipboard

Public clipboards featuring this slide

Select another clipboard

Looks like you’ve clipped this slide to already.

Qiymət Fəaliyyət

Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizədə Avropa Şurasına üzv 50 ölkə arasında 7-ci, MDB ölkələri arasında liderdir

Demokratik və sivil inkişaf yolu seçmiş hər bir dövlətin qarşıya qoyduğu əsas məqsədlərdən biri korrupsiyaya qarşı mübarizədir. Çünki korrupsiyanın mövcudluğu ilk növbədə ümumbəşəri və milli dəyərləri sarsıdır, hüquqi dövlət quruculuğuna mane olur. Bununla yanaşı, korrupsiya cəmiyyətin ehtiyatlarından səmərəsiz istifadə edilməsinə şərait yaradır, aztəminatlı insanlara ziyan vurur. Bir sözlə, korrupsiya dünyanı narahat edən problemlərdən biridir.

Digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da hər zaman korrupsiyaya, ruşvətxorluğa qarşı mübarizə aparılıb və son illərdə Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlara kölgə salan korrupsiya hallarına qarşı mübarizə tədbirləri daha da gücləndirilib. Bunu təsdiqləyən kifayət qədər faktlar mövcuddur.

Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir

Ümumiyyətlə, korrupsiyaya qarşı mübarizədən yalnız o halda danışmaq olar ki, dövlət öz siyasi iradəsini ortaya qoysun və korrupsiyanın qarşısını almaq üçün cəmiyyətin bütün səviyyələrində onunla davamlı mübarizə aparsın. Əgər belə olmazsa, heç bir dövlət cəmiyyəti korrupsiyadan təmizlədiyini iddia edə bilməz.

Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə qanunçuluq prinsipləri əsasında həyata keçirilir. Şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya şərait yaradan halların aradan qaldırılması və qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas prinsipləri kimi təsbit edilib.

Dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən olan korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri Azərbaycanda həyata keçirilməkdə olan sosial-iqtisadi və hüquqi islahatların ruhuna uyğun olaraq daha intensiv xarakter alıb. Ölkəmizdə iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması, məmur-vətəndaş münasibətlərinin sağlam zəmində qurulması, şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi və digər bu kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri konkret əməli-praktiki addımlarla müşayiət olunub. Aparılan genişmiqyaslı islahatların digər istiqaməti kimi milyonlarla vətəndaşa xidmət göstərməklə dövlət qulluqçusu-vətəndaş münasibətlərində yeni yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verən, bürokratiya, süründürməçilik və korrupsiya hallarının aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayan “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyət coğrafiyasının daha da genişləndirilərək 19 mərkəzə çatdırılması, habelə yarandığı gündən keçən qısa müddət ərzində bu xidmətə 38 milyondan çox müraciət daxil olması, əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələri üzrə DOST mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət və cəmiyyət arasında olan həmrəyliyin bariz nümunəsidir.

Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bir çox fərqli sahələri sistemli şəkildə əlaqələndirən islahatların müsbət nəticələri vətəndaş-məmur təmasında şəffaflıq, hesabatlılıq və rəqəmsallaşmanın genişlənməsi kimi korrupsiya riskini minimuma endirən indikatorlara öz töhfəsini verib, bununla da hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı, tikinti, elektrik, əmlakın qeydiyyatı, vergi, gömrük, xarici ticarət və dövlət satınalmaları kimi ayrı-ayrı sektorların yeni inkişaf müstəvisinə keçidi stimullaşdırıb.

Korrupsiya ilə mübarizəyə verilən beynəlxalq qiymət

Ölkəmizdə dövlət idarəçiliyində şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən islahatlar və əldə edilən nailiyyətlər bu sahədə ixtisaslaşmış aparıcı beynəlxalq təşkilatlar – BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi (UNODC), İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD), Avropa Şurasının antikorrupsiya monitorinq orqanı – Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO), MONEYVAL Komitəsi və digər ixtisaslaşmış nüfuzlu qurumlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir.

İyunun 3-də Strasburqda Avropa Şurasının antikorrupsiya monitorinq orqanı – Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupunun (GRECO) 2020-cu ildə fəaliyyətini əks etdirən hesabatında Azərbaycana verilən yüksək qiymət bunu bir daha təsdiqlədi.

Hesabat parlament üzvləri, hakimlər və prokurorların fəaliyyətində korrupsiyanın qarşısının alınması məsələlərini əhatə edir. Sənədə əsasən Azərbaycan tövsiyələri 61,9 faiz icra edib. Ölkəmiz bu göstərici üzrə Avropa Şurasına üzv 50 ölkə arasında 7-ci, MDB ölkələri arasında isə 1-ci yerdədir.

Bu yüksək nəticə ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində mövcud olan güclü siyasi iradə ilə bağlıdır. Dövlət idarəçiliyində şəffaflığın gücləndirilməsi, elektron xidmətlərin inkişafı və korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış orqanlar bu sahədə dövlət siyasətinin formalaşması, cinayət təqibinin həyata keçirilməsi və dövlət qurumları tərəfindən preventiv tədbirlərin icrası istiqamətlərində sistemli fəaliyyət həyata keçirirlər.

Göründüyü kimi, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əldə edilən müsbət dinamika beynəlxalq antikorrupsiya reytinqlərində də öz əksini tapıb. Ölkəmiz Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupunun (GRECO) və OECD-nin Antikorrupsiya Şəbəkəsinin 3 qiymətləndirmə raundunu uğurla keçib. Bu isə Azərbaycanda həyata keçirilən tədbirlərin Avropa standartlarına uyğunluğunun indikatorudur.

Rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizə davam edəcək

Hazırda korrupsiyaya qarşı mübarizə və açıq hökumətin təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət planları dövlət orqanları tərəfindən yüksək səviyyədə icra olunur. Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının apardıqları müstəqil monitorinqlərin nəticələri Milli Fəaliyyət planlarının uğurlu icrasını bir daha təsdiq edib.

Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair milli strategiya və fəaliyyət planlarına əsasən bu sahədə yeni strateji baxışlar və hədəflər müəyyən edilib. Bu strategiyanın icrasına uyğun olaraq həyata keçirilən institusional və qanunvericilik islahatları, yaradılan elektron hökumət infrastrukturu, vətəndaş cəmiyyəti ilə qurulan sıx əməkdaşlıq və geniş maarifləndirmə tədbirləri antikorrupsiya siyasətinin təzahürləridir.

Cənab İlham Əliyev son çıxışlarında, vəzifəyə yeni təyin etdiyi icra məmurları ilə görüşlərində korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox ciddi tədbirlərin görüləcəyini və bu prosesin daha amansız şəkildə həyata keçiriləcəyini bəyan edir.

Mayın 21-də Ağstafa və İmişli rayonlarına təyin etdiyi yeni icra hakimiyyəti başçılarının qəbulu zamanı Prezident bir daha məmurlara xəbərdarlıq edərək bəyan etdi ki, Azərbaycanda korrupsiyaya, rüşvətxorluğa, talançılığa qarşı mübarizə sözdə yox, əməldə aparılır və bu mübarizə bundan sonra da aparılacaq: “Korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizə aparılmalı və bunun kökü kəsilməlidir. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafı, ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün xoşagəlməz hallara son qoyulmalıdır”.

Göründüyü kimi, cənab İlham Əliyev qlobal pandemiya ilə mübarizə dövründə də korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin gücləndirilməsini xüsusi diqqətdə saxlayır. Dövlət başçısı ölkəmizdə həyata keçirilən quruculuq işlərinə, iqtisadi, sosial və siyasi sahədə aparılan islahatlara kölgə salan, habelə əhalinin haqlı narazılığına səbəb olan rüşvətxorluq və korrupsiya kimi neqativ təzahürlərə qarşı daha ciddi mübarizənin aparılacağını bəyan edib.

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Bir cavab yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: