Motivasiya

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Kayzen

İnkişaf etmək istəyənlər üçün maraqlı məlumatlar olan kollektiv bloq servisi

Motivasiya və emosiya

 • Psixologiya
 • 20 dekabr 2020, 21:28
 • Motivlər haqqında anlayış
 • Hisslərin psixoloji mahiyyəti
 • Emosiyalar haqqında anlayış
 • Emosional halətlər
 • Ali hisslər

Motivlərin öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu mahiyyət etibarilə şəxsiyyəti fəaliyyətlə öyrənmək dəməkdir. İnsan fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, həmişə məqsədyönlüdür.
Motiv (latınca movere- hərəkətə gətirmək, itələmək dəməkdir) dedikdə tələbatların təmin olunması ilə əlaqədar olaraq insanı fəaliyyətə təhrik edən amillər nəzərdə tutulur. Motiv insanı fəaliyyətə təhrik edir və onun fəaliyyətinin istiqamətini müəyyənləşdirir. Bu iki cəhət bir-birilə vəhdət təşkil edir və motivin əsas funksiyaları kimi meydana çıxır.
Motivləri bir-birindən onlarda təzahür edən tələbatların növünə, onların kəsb etdiyi formalara, genişliyinə və ya məhdudluğuna, onların fəallaşdığı fəaliyyətin konkret məzmununa görə fərqləndirirlər. Fəaliyyətin mürəkkəb növləri bir qayda olaraq bir motivə deyil, əyni vaxtda bir neçə təsir göstərən və qarşılıqlı təsirdə olan motivə cavab verir ki, bunlar da insanın hərəkət və əməllərinin şaxələnməmiş motivləşmə sistemini təşkil edir.
Motivlər hər bir fəaliyyət sahəsində özünəməxsus xüsusiyyətlərlə təzahür edirlər. Bu cəhəti nəzərə alsaq, biz onları fəaliyyətin növlərinə görə: oyun, təlim və əmək motivləri kimi xarakterizə edə bilərik.
Təlim motivlərini adətən idrak motivləri və sosial motivlər olmaq üzrə iki böyük qrupa bölürlər. Əgər şagirdin fəallığı ayrı-ayrı fənlərin tədrisi prosesində öyrənilən obyektlərə yönəlmişdirsə, bu zaman idrak motivlərindən danışırlar. İdrak motivlərinin aşağıdakı növləri vardır:
1. Geniş idrak motivləri (şagird bütün fənlərdə yəni faktlar, nəzəri məsələlər, deduktiv nəticələr və s. ilə maraqlanır).
2. Tədris- idrak motivləri (şagirddə bir və ya bir neçə fənnə maraq əmələ gəlir, o, müvafiq fənləri daha ətraflı öyrənməyə başlayır).
3. Özünütəhsil motivləri (şagird maraqlandığı fənlər üzrə müstəqil surətdə yəni biliklər əldə etməyə başlayır).
Əgər təlim prosesində şagirdin fəallığı başqa adamlarla münasibət sahəsinə yönəlirsə, bu zaman sosial motivlər fərqləndirilir. Onları da üç növə bölürlər:
1. Geniş sosial motivlər ( şagird Vətənə, cəmiyyətə faydalı olmağa çalışır).
2. Dar sosial motivlər- bunlara başqa sözlə, mövqe motivləri dəyirlər (şagird ailədə və məktəbdə yaxşı mövqe tutmaq üçün əlaçı olmağa çalışır).
3. Sosial əməkdaşlıq motivləri (şagird özünün müəllimlər və sinif yoldaşları ilə münasibətlərini təhlil edir, onları daha da yaxşılaşdırmağa çalışır).
Bir sıra hallarda şagirdlərdə yaradıcılıq motivləri də özünü göstərir. Bu zaman təlim motivlərinin xarakteri tədricən dəyişir, onlarda yaradıcılıq üçün səciyyəvi cəhətlər əsas yer tutmağa başlayır.
Motivlərin keyfiyyətini psixoloji baxımdan aydınlaşdırarkən onları məzmun və formasına görə xarakterizə edirlər.

Motivlərin məzmun baxımından xarakteristikasına aşağıdakılar daxildir:
1. Təlimin şagird üçün şəxsi məna kəsb etməsi
2. Motivin fəallığı- təlim şagird üçün şəxsi məna kəsb etdikdə, motiv fəal xarakter daşıyır; o, səy ilə oxumağa başlayır.
3.Motivlərin ümumi strukturunda motivin yeri: əsas, aparıcı motiv özünün istiqamətindən asılı olaraq fəaliyyət prosesində müxtəlif rol oynayır.
4.Motivin müstəqil surətdə əmələ gəlməsi və təzahür etməsi. Motivlərin formalaşması və inkişafı prosesinə motivasiya deyilir.
5. Motivlərin dərk olunma səviyyəsi.
6. Eyni bir motivin müxtəlif fəaliyyət tiplərinə və tədris tapşırıqlarına şamil
edilməsi: bir halda şagird bütün fənlərlə əyni dərəcədə maraqlanır, başqa bir halda
isə bir və ya iki fənlə xüsusi maraqlanır, digər fənlər ilə kifayət qədər maraqlanmır.

Motivlər özlərinin formalarına görə də fərqlənirlər. Motivlərin dinamik xarakteristikası dedikdə bu cəhəti nəzərə alırlar. Onlara aşağıdakılar aiddir:
1. Motivlərin davamlılığı. Motivlər davamlı və situativ ola bilər.
2. Motivlərin emosional çalarları və ya modallığı. Motivlər həmişə müsbət və mənfi xarakterli emosiyalarla müşahidə olunur.
3. Motivlərin qüvvəsi və ifadə xüsusiyyətləri: motivlər güclü olduqda şagird saatlarla işləməkdən doymur, ev tapşırıqlarının hamısını səylə yerinə yetirir. Motivlər zəif olduqda isə o ev tapşırıqlarını «başdansovdu» icra edir.

Motivasiya nədir? «Motivasiya» anlayışı da «motiv» anlayışı kimi fərqli şərhlərə məruz qalır. Motivasiya: 1) davranışı saxlayan və istiqamətləndirən yəni onu müəyyən edən faktorların cəmidir; 2) motivlərin cəmidir; 3) orqanizmi aktivliyə çağıran və onun istiqamətini müəyyən edən təhrikdir; 4) konkret fəaliyyətin psixi tənzim prosesidir
V.Q.Leontyev motivasiyanın iki tipini ayırırdı: ilkin motivasiya- tələbat, meyl, instinkt formasında, ikinci motivasiya isə motiv formasında təzahür edir.
Əksər hallarda psixoloqlar motivasiya dəyəndə davranışın determinasiyasını nəzərdə tuturlar və bu səbəbdən xarici və daxili motivasiyadan danışırlar.

2-ci sual. İnsan idrak prosesləri vasitəsilə ətraf aləmi öz beynində əks etdirir, hiss və emosiyaların köməyi ilə isə onlara münasibətini bildirir. Deməli hisslər insanın münasibəti ilə bağlıdır. Münasibət isə şüurla bağlı olan psixi faktdır.
Beləliklə, hisslər insanın dərk etdiyi cisim və hadisələrə, başqa adamlara, həmçinin özünün rəftar və davranışına, fikir və arzusuna bəslədiyi münasibəti ifadə edən psixi prosesdir.
İnsanın hansı hisslər keçirməsi qan dövranında daha aydın təzahür edir. Bələ ki adam utandıqda, pərt olduqda üzünün rəngi qızarır, qorxduqda isə ağarır. Bundan başqa insanın nə kimi hisslər keçirməsini onun mimikasından və intonasiyasından, bədənin ifadəli hərəkətlərindən- pantomimikasından da başa düşmək olur.
Nəhayət insanın keçirdiyi hisslər onun nitqində də öz ifadəsini tapa bilir. İnsan müəyyən hadisəyə münasibətini nitqinin intonasiya tərzi ilə ifadə edir.
Hisslər əsasən 3 mühüm funksiyanı yerinə yetirir: siqnal, tənzimətmə və kommunikativ funksiya.
Siqnal funksiyasının köməyi ilə biz ətraf aləmdə baş verən hadisələrin hansının həyatımız üçün faydalı və ya təhlükəli olduğunu dərk edirik.
İkincisi, hisslər insanın hərəkət və fəaliyyətinin motivi kimi çıxış edərək onları müəyyən istiqamətə yönəldə bilir. Bu hisslərin tənzimetmə funksiyası ilə bağlıdır.
Hisslərin kommunikativ funksiyası onunla ifadə olunur ki, insanın keçirdiyi hisslər onun mimikasında, səsində, tənəffüs ahəngində və s. təzahür edir. Hisslərin bu cür ekspressiyası qarşı tərəf üçün informasiya mənbəyinə çevrilir.

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

3-cü sual. Emosiya insanın üzvü tələbatının təmin olunub- olunmaması ilə əlaqədardır. Emosiya canlı varlığın, orqanizmin vəziyyətini və xarici təsirlərinin bioloji əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək tələbatı ilə bağlıdır.
Emosiyalar- insan təcrübəsinin hissi fundamenti hesab olunur. Onlar ətraf aləmlə, cəmiyyətlə qarşılıqlı münasibətləri zənginləşdirir və xatirələrə dinamiklik verir.
«Emosiya nədir?» sualı elmdə müxtəlif şəkildə cavablandırılmışdır. V.Ceyms emosiyanı hiss etməyə «cəhd» kimi müəyyənləşdirir. P.K.Anoxinə görə isə «emosiyalar orqanizmin fizioloji vəziyyəti olaraq parlaq subyektiv ifadəyə malikdirlər və insanın bütün hiss və yaşantılarını əhatə edirlər. S.Z.Rubinşteyn emosiyaları subyektin vəziyyətinin və obyektə münasibətinin təzahürü kimi dəyərləndirir.
Psixoloqların fərqli şərhlərini ümumiləşdirərək bələ bir nəticəyə gəlmək olar ki, əksər hallarda emosiyalar insanın indiki anda nəyəsə və ya kiməsə münasibətilə əlaqədar keçirdiyi yaşantılar kimi anlaşılır.
Emosiyalara aid tədqiqatlarda ekspressiv komponentin öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Emosiyaların başlıca ifadə vasitələri nitq, mimika, pantomimika, jestikulyasiya, vokalizasiyadır.
Şlosberqin təqdim etdiyi mimik ifadələr şkalası 6 əsas kateqoriyadan ibarətdir:
1.məhəbbət, sevinc, xoşbəxtlik
2. təəccüb
3. iztirab, qorxu
4. qətiyyət, qəzəb
5. ikrah
Emosiya daha sadə hiss olub, əsasən üzvi tələbatların, məsələn, yeməyə, təmiz havaya, suya və s. olan ehtiyacların ödənilməsi ilə əlaqədardır. Bu cəhətdən emosiya heyvanlarda da vardır.
Emosional sahənin diskret modelinin tərəfdarları emosiyaları ilkin və ikinci emosiyalara ayırırlar. P.Ekman 6 ilkin emosiyanın adını çəkir: qəzəb, qorxu, ikrah, təəccüb, kədər, sevinc. R.Plutçikin təsnifatında dörd cüt emosiyanın hər cütü müəyyən hərəkətlə əlaqədardır:

 • Qəzəb ( hücum, dağıdıcılıq)- qorxu ( müdafiə)
 • Bəyənmə ( təqdir, qəbuletmə)- ikrah ( rədd etmə)
 • Sevinc ( canlandırma, ərsətmə)- məyusluq ( hüzn, məhrum olma)
 • Gözləmə ( tədqiq etmə)- təəccüb ( istiqamətlənmə)

K.İzardın müəyyən etdiyi təməl emosiyaların sayı 10-dur: qəzəb, ikrah, nifrət, dərd-iztirab, qorxu, günah, maraq, sevinc, utanma, təəccüb.

4. Emosiyalar yaranma sürətinə, qüvvəsinə və davamlılığına görə müxtəlif şəkildə keçirilə bilər. Bunları insanın emosional haləti də adlandırırlar. Bunların bir neçəsinə nəzər salaq: əhvallar, affektlər, stress, frustrasiya.
Emosiyaların funksiyaları məsələləri bir çox müəlliflər tərəfindən əsas tədqiqat obyekti kimi ayrılmışdır. V.K.Vilyunas emosiyaların bioloji məqsədəuyğunluğundan danışarkən aşağıdakı funksiyaları sadalayır.

 • Qiymətləndirmə
 • Təhriketmə (motivləşdirmə)
 • Tənzimətmə (təşkilətmə) və dizorqanizasiya( pozma)
 • Möhkəmləndirmə (tormozlama)
 • Sezmə ( qabaqlama, evristik) funksiyalar.

Əhvallar. Əhval tədricən yaranan, orta qüvvəyə malik olan, xeyli müddət davam edən emosional haldır. Səhər eşitdiyimiz xoş bir xəbər bütün günü gümrah, şən əhval-ruhiyyə ilə keçirməyimiz səbəb ola bilər.
Affektlər. Affektlər sürətlə yaranan, qüvvətli, nisbətən təz keçib gədən emosional hallardır. Affektlər insanı təz bürüyən, sürətlə ötüb keçən, iradi nə­zarətin pozulması ilə səciyyələnən emosional prosesdir. Bu zaman insan keçirdiyi qorxu, hiddət, qəzəb və s. hisslərə güclü şəkildə qapılır.
Ehtiras-qüvvətli, uzun müddətli və dərin hissdir. Ehtiras insanın şüurunun, daxili qüvvələrinin cəmləşməsində, müəyyən vahid məqsədə yönəlməsində öz əksini tapır.
Təəccüb- qəfil dəyişiklik zamanı əsəb sisteminin indiki an üçün uyğun olmayan və adaptasiyaya mane ola biləcək aktivliyini saxlayır. Tomkinsin dediyi kimi: ” təəccüb kanalları təmizləyən emosiyadır.”
Stress- insanın fəaliyyət və ünsiyyət prosesində çətin və mürəkkəb fiziki, zehni işlər görərkən, eləcə də təhlükə zamanı təcili və məsuliyyətli qərar qəbul etmək zərurəti qarşısında qaldıqda keçirdiyi psixi vəziyyətdir.
Frustrasiya -insanın düşdüyü psixi vəziyyət formasıdır. İnsanın öz məqsədinə çatmasına maneçilik törədən real və ya xəyali maneələrlə rastlaşması nəticəsində keçirdiyi emosional hal frustrasiya adlanır. Frustrasiya vəziyyəti bəzən insanın xarakterinə təsir edir, onda bir sıra dəyişikliklər törədir: onun davranış tərzinə meylətmə və s. nəzərə çarpır.
E.P.İlyin frustrasion emosiyalar kateqoriyasını ayırır və onlara incikliyi, məyusluğu, qəzəbi, təcavüzü, kədəri, sıxıntını, dərdi və depressiyanı aid edir. Bu emosiyalar insanın fəaliyyətinə müxtəlif şəkildə təsir edirlər. Bəziləri insanı məqsədə çatmağa təhrik edir, motivin qüvvəsini artırırlar, başqaları isə əksinə onu demobilizə edir, konflikt situasiyadan uzaqlaşmağa və fəaliyyətdən bütünlüklə imtinaya sövq edirlər.

5.Ali hisslər bütünlükdə sosial amillərin təsiri ilə şərtlənir və inkişaf edir. İnsanı əhatə edən sosial gərçəkliyə münasibəti, eləcə də şəxsiyyəti onun keçirdiyi mürəkkəb hissləri ilə təzahür edir. Deməli insanın təbiət hadisələrinə, cəmiyyətə və cəmiyyətdəki əxlaq normalarına, qanunlara, başqa insanlara, millətlərə, eləcə də təbiət və insan gözəlliklərinə, bir sözlə gərçəkliyə olan münasibəti onun ali hisslərinin obyektini təşkil edir. Ali hisslərin məzmunu şəxsiyyətin inkişaf səviyyəsindən, dünyagörüşündən, bilik və bacarığından, əqidə və inamından asılı olduğu üçün subyektiv xarakter daşıyır.
Yönəldiyi sosial idrak obyektindən asılı olaraq ali hisslərin 4 növü fərqləndirilir: əxlaqi, intellektual, estetik və praksis hisslər.
Ali hisslər- şəxsiyyətin formalaşması prosesində, mürəkkəb sosial tələbatların ödənilməsi ilə bağlı əmələ gəlir, məsələn, vətənpərvərlik, inam dostluq və s.
Sadə hisslər isə bütün canlı orqanizmlərin, o cümlədən, insanların üzvi tələbatlarının təmin olunması ilə əlaqədar olaraq baş qaldırır.
Əxlaqi hissləri mənəvi, dünyagörüşü hissləri də adlandırırlar. Əxlaqi hisslərin obyekti ayrı-ayrı adamlar, kiçik qruplar, kollektivlər, dövlət, idarə və təşkilatlar, ictimai hadisələr, insanın özü və keçirdiyi hissləri ola bilər. Deməli, əxlaqi hisslər, müəyyən cəmiyyət daxilində qəbul olunmuş əxlaq normaları əsasında sosial gərçəkliyin hadisələrinin qavranılması zamanı insanın keçirdiyi hisslərdir. İnsanın əxlaqi hissləri, müvafiq əxlaq normalarına bəslədiyi subyektiv münasibətlə bağlı olur.
İntellektual (zehni) hisslər- insanın zehni (idrak) fəaliyyəti ilə əlaqəli şəkildə əmələ gəlir. Bu cür hisslər insanı ətraf aləmin sirlərinə, özünün, eləcə də başqasının rəftar və davranışının səbəbini daha dərindən dərk etməyə sövq edir. Maraq, inam, səbr, təəccüb, şübhə, yəqinlik, fəhm, heyrət, yenilik və s. intellektual hisslər hesab olunur.
Beləliklə intellektual hisslər insanın idrak fəaliyyəti ilə əlaqədar olan, onu ətraf aləmi daha dərindən və ətraflı dərk etməyə yönəldən mürəkkəb hisslərdir.
Estetik hisslər. İnsanın estetik hisslərinin obyekti ətraf aləmin cisim və hadisələri, təbiət gözəllikləri, insan yaradıcılığının bədii məhsulları, musiqi, başqa adamların, eləcə də şəxsin özünün rəftar və davranışı ola bilər. Estetik hisslər insan psixikasına stenik təsir göstərməklə orqanizmin funksiyasının aktivləşdirir, bədəni gümrah ədir.Praksis hisslər- insanın öz fəaliyyətinə bəslədiyi emosional münasibəti ilə bağlıdır. Fəaliyyət prosesi insanda həm müsbət, həm də mənfi emosional reaksiya əmələ gətirir. Fəaliyyət prosesində sərf edilmiş sayda yaranan razılıq və ya narazılıq duyğusu praksisi hisslər adlanır.
Beləliklə fəaliyyət prosesində göstərilən səydən asılı olaraq işin gedişinə və nəticəsinə bəslənən münasibətlə bağlı baş qaldıran hisslər praksis hisslər adlanır.

HappyDot

Ən faydalılar, ən motivasiyalılar, ən maraqlılar

Motivasiya məktubu üçün nümunələr!

Facebookda sevdiyim qruplardan Çörək almaq adı ilə çıxanlar-dan biri bizimlə faydalı məlumatlar paylaşıb. Motivasiya məktubunu necə yazmalı? Bu haqqda başqa yazımda da danışmışam. Bu isə nümunələrdir. Əminəm ki, komputer elmləri sahəsində oxumaq istəyən dostlarımıza çox faydalı olacaq.

Tövsiyyəm budur ki, öz fikirlərinizdən ibarət motivasiya məktubu hazırlayasınız. Ona görə də copy+paste yox, bildiklərimizi yazmağa çalışırıq ��

Motivation letter for a Bachelor of Computer Science and Engineering

I have read the information about the Bachelor in Computer Science & Engineering study programme with great interest on your website. Through this motivational letter, I would like to put forward my candidacy for enrolment in this course.

In May 2020, I have finished my high school diploma at the [University name] in Italy and received the Diploma from the [Institute name]. My diploma is mainly aimed at mathematics and the sciences. I have decided to take the most advanced courses in mathematics, chemistry and physics available in school in order to challenge myself and make sure that I will be as prepared as possible for your study programme. Even though I have been reluctant many times to follow this combination of courses, as it is regarded as having the largest workload, I have pushed through the past two years of school work and I have made it possible thanks to my passion, commitment and hard work in mathematics, chemistry and physics.

My interest in computer science began around three years ago when I first came into contact with computer coding in school while creating a small website. From there on, I was captivated. I started working on small projects of my own, creating other websites and a simple calculator. I have learned small pieces of codes from several languages through the Harvard lectures that are available online freely as well as through other. For me, working on computer code is my way of being creative, since I find it difficult to be creative in more common ways such as drawing. Every time I write a piece of computer code, I get the feeling I have created a piece of art and reading computer code, to me, feels like looking at a piece of art.

Furthermore, in June 2020, I have participated in an internship for a week at Scania Financial Services Italy, where I worked together with the IT manager. During this week, I worked on creating a database. This was the first time I ever encountered SQL programming language. During this week, I managed to learn basic SQL and create the database. This week of work experience was very useful as it enabled me to deepen my understanding of computer science. It was an excellent opportunity to gain work experience in my chosen field of computer science.

Even in school, I have tried to contribute as much as I can with the technical team, getting involved throughout several events, particularly the International Evening. After the first year, I was elected to be a team leader in charge of organising the participants and technical manager who delegated tasks for the duration of the events. The most important thing I have learned from this is that it is very important to take initiative whilst working in a team, but also that, as a leader, you must not expect the rest of the team to do all the work on their own.

At home, I have also been very interested in computers. Around May last year, I build my second personal computer from scratch as well as one for my brother. I have also managed to assemble a server, which has been a very interesting experience as it gave me more insight into how a computer works and how the different processors and chipsets interact together to be able to function like a computer. Additionally, I have identified and overcome the technical difficulties associated with building a computer.

In regards to studying at [University2 name], I seek to combine all the knowledge I have gathered over the years and try to deepen my understanding of computer science and engineering. I have decided to go down this route which contains more software compared to hardware, because of my greater interest in software engineering combined with my ability to solve problems and the joy I take in doing so. I feel that this is my driving passion that will allow me to succeed during the years that I will be studying at the [University2 name].

I hope that I have been able to convince you of my excellent capabilities and my passionate motivation to start studying computer science and engineering at [University2 name]. I really look forward to your reply and to start studying at your University!

Motivation letter for Master in Computer Science

First of all, let me introduce myself, I am [name] and recently I have been working in Ethiotelecom as a Network Engineer. I have attended my B.Sc degree in Computer Science and Engineering (Software Engineering Stream) from [university name].

The undergraduate curriculum in Computer Science and Engineering at institute of technology, [university name], Ethiopia introduces me to a wide variety of engineering subjects. Various courses like Artificial Intelligence (Robotics), Programming Languages, Electronics I&II, Software Engineering, System Programming, Micro Processor, Interfacing & Assembly, Algorithm Analysis and Design, Digital Signal Processing, Network and System Security, Digital system, Algorithm analysis and design, Computer graphics and multimedia, Computer Simulation and Modeling provided me with a strong footing in the theoretical concept of Computer Science and Engineering.

While offering both depth and breadth across this field, these courses put into perspective the importance and relevance of Computer Science and Engineering and the application of its fundamentals to the problems faced by the real world. So, I can realize that learning and developing my knowledge of Computer Science. I will have a great contribution to the society since our country begins to transfer manual system to computerize.

I am much eager to adopt and know new technologies. I am really enthusiastic to attend a Master of Computer Science in order to understand different Computer Science Concepts because every industry needs the concept of Computer Science. The good reputation of high-quality education standards, an extremely distinguished faculty members, and research facilities are the factors which have motivated me to choose for my M.Sc. studies the [university name].

Moreover, I feel I am responsible for making a big move in this field and this scholarship will give me a big chance to be one day someone who is remembered for his innovations. I think it is our duty as people sharing life in this world to make our future better because the future is not only ours. Our grandchildren should be proud of us one day when they look back and find how hard we worked to make the world a better place. I believe my qualification and your needs would be an excellent fit. I will be happy to provide any further information or documents if required. I look forward to your positive response. Thank you for your time and consideration.

I have chosen in your university is my area of interest

. I amenthusiastic that I am able to unleash my creativity after doing this course as area of myspecialization. In addition to that I think it is the right time and a golden chance for me to domaster after my bachelor, as nowadays I am energetic, fresh, passionate, and able to fulfil mydreams. My honourable teacher who is also my role model gives me actionable advice aboutthis field. To him I stand a good chance of having a successful life by doing this course fromyour university.My journey towards Computer Science started when I saw a computer for the first time in2001. It was my best friend’s computer and he told me some functionality about it. As amatter of fact, that was the moment when I was struck by the amazing functionality ofcomputer. I convinced my parents

my mother travelled with me about 695-kilometer fromQuetta city to Karachi in order to get me the latest computer. I studied some interestingcomputer programs such as Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash, Microsoft Word,and Microsoft Excel in training centres. Such programs where so attractive to me as long as Iwas not enrolled in COMSATS Institute of Information Technology, Islamabad. But theuniversity life changed my concept about computers after I got to know about computer programming. Giving commands to computer and getting an output was so logical andamazing. That is why I know well enough about programming languages and mathematicalsubjects. Hence, my final year project (Peer to Peer Communication Using Reliable UDP)was among the best projects where I learned and explored a lot of new things.Computer science is a creative and innovative field where we can make imaginative use ofcomputer software. We can invent and explore new things for making life easy….

Dear Ms. Rachel Hanes,

I am seeking an entry-level position in Computer Science where I can help discover solutions for many of the problems users encounter.

To prepare for my career, I earned my bachelor’s degree from Georgia Southwestern State University and completed an internship to gain the field experience needed to begin my career. I have knowledge of theoretical applications and the ability to help develop new technology to solve many of the problems associated with the computer industry.

My technical skills include extensive knowledge of programming, math algorithms and coding languages and I have experience using Java, Unix, C++ and Oracle. I am also familiar with network and software engineering, software packages, and multimedia design. My skills include the ability to notice potential risk factors that could cause problems with certain designs and to make corrections as needed.

My good personality, positive attitude and excellent communication skills help me stand out from other applicants. I believe in being a team player and have the ability to follow directions or to lead the team to ensure the projects are handled professionally. I possess excellent research, analytical and critical thinking skills along with excellent writing and presentational skills.

I am very creative with the ability to adapt quickly to changing environments and to stay updated with all new technology, changes and discoveries affecting this industry. The attached resume will provide you with more in-depth information about what I have to offer if chosen for a position requiring my expertise.

Dear (Sir, Madame, Mr. Name, Mrs. Name, Miss Name), I am writing to you today, hoping to briefly introduce myself and demonstrate my capabilities and achievements within the ever growing and demanding sector of Computer Science. I am finishing my final year of education at (name of university) where I have been working towards my (name of degree) in Computer Science. I expect to graduate in (date of graduation) and therefore am eager to secure an exiting position with a company such as (name of company you are writing to) for my future. My course has focussed on a variety of specialist tools such as Algorithm Analysis, Software engineering, creating Database Systems, (+ list others relevant to you). These have assisted me in broadening my knowledge while showing me the diverse side of Computer Science that I find fascinating. I have gained further experience aside from my studies, through the summer internship program at (name of place), the time spent there opened my eyes further to the creative challenges required in the industry and how it is forever evolving. I rapidly adapted to the new work culture and team members who became trusted associates throughout my time spent there. This internship solidified my beliefs in choosing this career path for myself. I am fanatical about precision and order, enjoy problem solving and the challenges it brings with it and believe in team efforts. I am confident that I would be an appreciated and welcome asset to (name of the company) and I hope that you will give me the chance to interview for the available position as soon as possible. I thank you for your time taken today. Looking forward to hearing from you. Kind regards, (Your name)
Source : http://www.free-sample-letter.com/cover-letter-computer-science-93.html

September 5, 2020 Faizah Quraishi Manager, Software Engineering Unit General Motors Re: Junior Engineer Job # 3324 Dear Ms. Quraishi, I am very excited about the possibility of joining the Software Engineering Unit of General Motors in the position of Junior Engineer as advertised on the GM website. Your tradition of innovative automotive engineering design and progressive product development is inspirational to developing professionals like myself. In my position as Software Engineer Intern with IBM, I was involved with project research, planning, design and testing within the Software Product Development team. Through innovative thinking I used computer aided devices to perform routine calculations creating an efficient project development time line. During the design stage I met with customers to better understand customer needs and perspectives. As I became more familiar with the needs of IBM’s clientele I suggested, implemented and maintained test procedures and test scripts for new products. In addition to my experience gained with IBM, I am graduating with an Honours Bachelor of Applied Science degree from York University. My solid knowledge of computer software design and project development has given me the foundation to succeed in the software engineering industry. Skills in creating Use Cases and project planning have benefited both clients and past employers and enhanced my ability to provide creative thinking and problem solving. During my program I became interested in Global Positioning Systems and real time kinematic applications. Through my interest in the automotive industry I have kept abreast of current product developments and trends and am extremely excited about the ongoing development of OnStar. I look forward to meeting with you and other members of the Software Engineering Unit to further discuss my suitability for this position. I can be contacted at (416) 765-4321

I am applying for the position of Computer Programmer at Code Conduct Ltd which was advertised in the daily’s on the 20 th April, 2020. I hold a diploma in Computer Science from NIIT with a major in computer software development. I am a programmer with ten years working experience and four popular programs to my credit.

Most of my job description with my previous employer’s includes: programming with Java and Python, code documentation and structuring, database development using Oracle and Java Bean and minor Systems Analysis and Design. I am well versed in Java language and have used it to develop the popular WAFAZ which is used by the public for instant health check streaming by integrating the API to Suns System. Another software I developed is CHECWEAT. This is a weather checking mobile app developed with Android to check automatic raining areas during the day. This software has won the best coder award in 2020 for African Category of best innovative software.

Beside my programming laurels is my passion and zeal to update with current technology news. I am passionate about techy news and available when it happens. I also possess a great interpersonal and communication skills with ability to function perfectly in a team. Working under pressure is part of my programming life and welcome the challenge of littler or no supervision

I welcome the prospects available in your reputable software company and excited with the idea of meeting your outfit to further discuss my qualification and job experience.

“Simple things should be simple, complex things should be possible.”

In today’s world where technology has evolved and there’s never a dull moment, we have no choice but to make progress and change our lives for the better. Making the right decision is often the most important part of one’s journey to success. That’s why I have spent a lot of time in researching and have consulted various people before I finally made up my mind to study Computer Science for my master degree.

So with this letter, I’d like to express my strong motivation for this program but first, I’ll give you some information about myself.

My name is Agil Madinali and I’m a full-time student in a senior year studying Petroleum and Natural Gas Engineering at Middle East Technical University (Ankara, Turkey).

As a foreign student from Azerbaijan, completing my bachelor degree in a different country has been an excellent and very valuable experience for me. Other than being a student of Turkey’s leading university I’ve been lucky enough to expand my horizons and be able to learn about the new culture, meet a diverse range of people and more importantly, I’ve taken a big step forward in my personal development. I have learned self-reliance and importance of responsibility. All these qualities will help me adjust to a new life in the Netherlands as well, which I hope to be the place for the next chapter of my education.

Although my academic background is mostly concerned with transportation, production, and discovery of oil and natural gas resources, I did take courses such as Calculus with Analytical Geometry, Mathematics, and Introduction to C programming. As I dived into these subjects, my natural interest in Computer Science became even stronger so for my technical elective course I attended Algorithms and Data Structures. After successfully completing these courses, I realized that this is exactly what I want to do in future. As I mentioned, it was a big decision for me – changing the field that I’ve been studying for years to another, relatively different branch of study, but it was important for me in terms of my long-term plans. As the famous Brazilian writer, Paulo Coelho said: “Whatever you decide to do, make sure it makes you happy”. So I understood that in order to build a successful career, I need to do my best, and I can only be the best at something that I enjoy doing.

What’s so important about Computer Science is that we literally live in the “Digital Age” and almost everything we use is somehow related and infiltrated by computer programmes. All the applications we use daily on our smartphones, various search engines (Google, Bing and etc.) and social networks that enable us to communicate with people across the world… all of this and much more are only possible because of Computer Science.

Industry, education, entertainment, medicine and other fields are made better because of advances in computer science and technology. For instance, when we say “transportation industry” we think of Uber, modern photography- Photoshop, world’s biggest marketplace – eBay, most used entertainment assets- Netflix, iTunes and etc. Every dominant player in any industry right now is the one who integrated into the digital world. We even have education-focused technology companies (such as Coursera) who provide online courses from universities, which is amazing considering there are many people who simply aren’t fortunate enough to be able to go and study somewhere else. It is also an indication of another important achievement of Computer Science – global information accessibility. How amazing is it to be able to get almost any information, photo or video in a matter of seconds?

This field is also essential in regard to people’s privacy and security of our data in today’s world. Along with enormous digitalization, the necessity to protect our data has become the top priority which is again solved with the help of programmers and Computer Science specialists.

What I find fascinating about this field is that Computer Science is an incredibly versatile major. As I mentioned above you can pretty much combine it with anything. Computer science is not just about “computers”, it is related to various items such as cars, televisions, cell phones, microwaves, even NASA’s space systems have computers of some sort in them.

That’s probably why Computer Science is the most popular choice among the applicants. It gives us a chance to be part of something bigger than ourselves, to build something that will be used and be beneficial for others as well. Even something as simple as creating some button on a website or desktop application where something is located can affect hundreds or thousands of people. For me, it is one of those majors that really change the world. That’s why I’m so eager to become a member of Computer Science community.

Also, one of the many advantages of being a Computer Science specialist is that you can find a job anywhere in the world. IT managers, computer engineers, and software developers are among the world’s highest- paying and most-in-demand jobs. Besides, most of the time you can even work from home and be able to take on other side projects as well.

It is obvious that my motivation for this program made me do a lot of research on universities as well. After reviewing the curriculum of Computer Science program of your university and looking up your rankings and list of successful alumni, I was truly inspired so I decided to apply. I’m positive that the Universitetin adi is the perfect place to realize my dreams and become a true specialist in the field.

In general, the reason I chose Holland for my master degree is that I know the teaching in Holland is student-centered and it means developing my own opinion and valuable skills such as analyzing, solving practical problems and creative thinking. Moreover, Holland is a world leader in many areas; it has one of the largest economies in the world and is considered one of the safest places to live.

With that being said, I’m completely aware of the huge responsibility and possible challenges of this program at the (Universitetin adi). As I stated at the beginning of my letter, I’m about to graduate from Middle East Technical University where my bachelor studies were fully conducted in English. That’s why I believe with my strong academic background in a technical field, I’ll be able to fulfill your requirements such as creativity, organization, and focus, efficiency, linear thinking, and patience.

I hope that these qualities make me a suitable candidate for the Master Degree program in Computer Science at the Universitetin adi because I believe it is essential to not only complete this course but to become a successful alumnus of your university…

To whom it may concern,

Through this letter I would like to express my desire to study at University of Melbourne in Australia for 2020 academic years. I would like to apply for the Master of Science (Computer Science). As I know, the Master of Science (Computer Science) is a research training program which paves the way for students to undertake a substantive research project in a field of choice, as well as a broad range of coursework subjects including a professional skills component, towards PhD study or job opportunities.

At the present, I am studying at bachelor’s degree in Petroleum and Natural Gas Engineering at Middle East Technical University (Turkey). I am very interested in the aforesaid master’s degree and I think that my academic background may comply requirements of the Master program through which I would be able to develop specialist knowledge in at least one of the following areas: knowledge systems; programming languages and distributed computing; information or database systems; mathematics; statistics or information science owing to depth of advanced computer science.

Since I have passed a number of courses while studying at Middle East Technical University, such as computing methods in engineering; statistical methods in engineering; reservoir engineering (1 & 2); drilling engineering (1 & 2); production engineering (1 & 2); well logging; petroleum geology; reservoir rock and fluid properties; fluid mechanics, it will provide me with a competitive edge and the background to thrive in the Computer Science. Studying at the University of Melbourne will further strengthen my ability and flexibility to adapt and deal with other disciplines. Additionally, this Program will deepen my knowledge to integrate computer or data science into engineering within oil & gas industry and other related sectors. By choosing to study in the field of Computer Science, I will be well-prepared for a career in research and industry, and/or further PhD studies. Upon completion of this program, I may build a successful career in the capacity of Applications programmers; Information architects; Systems and cybersecurity analysts; User-experience designers; Software designers and engineers; Computational research experts and Project managers.

I started up my work experience as Production and well completion engineering intern at Turkish Petroleum company (TPAO) in Turkey in June-July 2020, then I passed internship on Reservoir engineering at the same company in June 2020. Moreover, having familiarized myself with Halliburton Completion Tools workshop in Azerbaijan during internship period in July-August 2020, I completed a project, which was to prepare a Rack Load Control System. By the end of my internship, I had a research about HSE issues in offshore and solutions to these issues. At the same time, I took part in Summer Camp organized by Schlumberger company in Azerbaijan in the duration of July-August 2020.

Critical to my success in the Computer Science with this type of specialization is the university and the location. It is important to study in a place where I may be assured that I can acquire the knowledge and skills necessary to be successful both academically and professionally and the University of Melbourne is ideal from this standpoint. The uniqueness and challenge that this program represents makes this an appealing and rewarding master’s degree to complete for me because after graduating I will understand and be able to carry out independent studies. Furthermore, being interested in research field, I made a decision to pursue research career.

The above peculiarities along with my eagerness to succeed and accomplish my goals will undoubtedly make me an asset to the University of Melbourne. My studies at this university will unquestionably help facilitate my future integration into any organization through intellectual growth that I would experience. I am looking forward to the opportunity to study at the University of Melbourne in Australia and immerse myself in Australia’s unique cultural experiences.

Sincerely,

“It’s never too late. Do not focus on what was taken away. Find something to replace it, and acknowledge the blessing you have” – Drew Barrymore

My name is Aydin Ahmadli, senior year student of Petroleum and Natural Gas Engineering at METU – Middle East Technical University, Ankara, Turkey. I am writing this letter with a strong will to enroll in the Master’s Program for Computer Science offered at Charles University, for the academic session 2020 – 2020. My aim is to have the opportunity to increase my technical skills and knowledge of computer science through this program in order to mold my career in this field.

In the year 2020, I graduated from Pre-Bachelor Foundation Program at Baku Higher Oil School, Baku, Azerbaijan. This program introduced me to an extensive knowledge of programming languages, such as C++, Matlab, and SQL. These courses offered a new career pathway in my mind. I managed to learn basic SQL, creating the database and writing small computer codes. The more I went into the depths, the more curious I became to break and make the codes, which made me work on several self-projects.

After successfully completing pre-bachelor foundation year, I got enrolled in the Middle East Technical University, Turkey. The Bachelor Program of Petroleum and Natural Gas Engineering at METU imparted a wide variety of subjects of Engineering including Calculus with Analytic Geometry, Calculus of Function of Several Variables, Mathematics for Engineers, Engineering Mechanics I, Statistical Methods for Engineers, Computing Methods for Engineers and Computer Aided Engineering Graphics.

The growth in the urge to adopt Computer Science professionally never stopped. Instantaneously, in the early semesters, I joined the METU Robot Society founded by the students of METU Engineering Faculty. This Society was formed to encourage learning and development in Robotics and Robotic lower system design and application. The quest for knowledge and passion for this field led me to join the METU Robotic Days each year. Due to my zealous involvement in the events, I personally participated in organization of the presentation of Maze Solver Robots.

Throughout my academic years, I had always been active in researching the field and learning more through constant practice. I found myself driven towards Computer Science so much that one of my hobbies was spending leisure time in the projects related to my favorite courses. I continued developing my skills in coding and computer languages through the C Programming course in the initial semester. Moreover, I worked on the prudent allocation of time and energy and constantly picked relevant courses along with the regular coursework. During my final semester, I chose Algorithm and Data Structures as an elective course from Computer Engineering department. In the following semester, I am planning to take Discrete Mathematics as an elective course although I already have some knowledge of it from the book of Kenneth Rosen. In addition, to garner the skills in this field, I joined Online Algorithm Challenge Competitions held on codeforces.com, topcoder.com, and hackerrank.com. During the bachelor year, I carried out several small programming projects on Dice game, Brain vita game, and Snake improvising.

It is cliché and undeniable that the robustly evolving digital world needs intriguing technological skills and knowledge of robotics to compete in the era. This is why I am constantly researching the robotics competitions worldwide. Recently, I have been interested in Czech Robotic Day whose head is Assistant Professor David Obdržálek and I am definitely planning to attend in Robotic Day on the 10 th of June, especially to see the performance of Free Style category robots. While studying master degree in Artificial Intelligence at your university, I am also planning to enroll in Robotic I, II courses under Professor David Obdržálek in order to gain some solid knowledge in this field.

Moreover, finding about Professor Roman Barták at your university has lit my passion more to pursue Computer Science in your institution. I have read some of his publications, especially his contribution to Student Conference on Planning in Artificial Intelligence and Robotics. I am also enthusiastic to take Artificial Intelligence courses taught by him. Actually, there are some reasons why I want to combine knowledge of Robotics and Artificial Intelligence. First, AI is our future and that is where the world is progressing. Having proficient AI knowledge and skills will ultimately be an essential tool in Robotics, because non-intelligent robots are quite limited in their functionality. AI algorithms are often necessary to allow the robot to perform more complex tasks. Furthermore, my decision to switch the field of specialization from Petroleum and Natural Gas Engineering to pursue Computer Sciences at your university is accentuated with my desire to further study Neural Networks, Digital Image Processing, Algorithms in Speech Recognition, and Machine Learning with high-quality education standard and extremely distinguished faculty members.

Moreover, I believe that specializing here will enlighten new horizons in my quest for improving practical as well as theoretical knowledge in the area of computer science and aid me in developing the scope of this field in my homeland, Azerbaijan. The potential scope of Computer Science is undoubtedly developing throughout Eastern Europe and has recently entered my motherland as well. Gaining proficiency at Charles University will let me play a part in serving the country with prospect technology professionals and educators. I am eager to shape my career to next level and the programs offered here are specifically in line with my professional goals.

Мотивация – Портал личного развития

Скриншот для Motivasiyaom скоро будет здесь

Адрес IP: 188 _ 121 _ 43 _ 58

Обновлен последний раз : 2 года назад

Оценка посещаемости (в сравнении с общей базой ресурсов) – ниже среднего уровня. Однако для нишевого проекта сайт может считаться популярным. Детальная информация доступна на similarweb.com.

Проверка стартовой страницы

HTML Тег Контент Результат
H3: NLP Обратите внимание
Description: Обратите внимание на рекомендации
Title: Мотивация – Портал личного развития Следует расширить

Анализ времени загрузки стартовой страницы домена motivasiya.com завершен. Полученная оценка скорости находится в пределах средней для всех просканированных страниц из доступной для сравнения базы. Географическая локация сервера для домена motivasiya.com находятся в Western Europe

Символы домена motivasiya.com

Транслитерация: мотивасииа.ком
Кол-во символов: 14
Хеш: 7c0b37ba20e7b20f9e258ba36d9b1c37cc680daf
Дефисы: 0
Ша2(Sha 2): 098a42069ac14fe0f23db20be5f9f2fd6b85e868
Имя без гласных: mtvsy.cm
CRC 32: 269590936
МД5(MD 5): dfa55aa0e266231dada31590bf3872ea
Транслит без согласных: оиаиа.о
Имя без согласных: oiaia.o
Шаблон:
V: Гл, C: Согласные, N: 0-9
CVCVCVCVCV.CVC

Load detailed review

Скорость доступа к сайту

Полная загрузка стартовой страницы motivasiya.com занимает 2.41 секунд – хороший результат.

Координаты сервера, где размещен motivasiya.com

IP: 188.121.43.58
Страна: Netherlands
Город: Not defined
Долгота (longitude): 4.8995
Широта (latitude): 52.3824
Шестнадцатеричный вариант: bc792b3a
binary (Бинарный вариант): 10111100011110010010101100111010
Восьмеричный: 2741715372

Время отклика сайта – важная характеристика при ранжировании страницы. На скорость загрузки влияют как программные решения, так и инфраструктура (локация физического сервера и расстояние от него до посетителя сайта).

Другие домены и сайты на IP

Обнаружены проекты, использующие тот же IP, что и ваша страница: 188.121.43.58

Сайт Заглавие SFW
Cazibe.info Cazibe.info – Портал личного
Taratpics.co.uk Taratpics

Возможные доменные зоны

Описание страницы

Здесь вы найдете аналитическую сводку для ресурса motivasiya.com. Данные с этой страницы помогут владельцам веб-проектов и специалистам по оптимизации страниц. Приведенные характеристики и рекомендации позволят увеличить информативность ресурсов, уменьшить время отклика страниц, а также детально проанализировать технические особенности проекта.

Подобные ресурсы

На сайте найдете biznes sitatlar

WebSlon – ресурс, созданный для сбора и аналитики данных о веб-страницах. Наша база просканированных страниц обновляется ежедневно. Мы проводим анализ ресурсов по времени отклика, собираем информацию о серверах и хостинге, а также исследуем ряд дополнительных параметров. WebSlon предоставляет клиентам квалифицированную аналитику, подготовленную на основе исследования больших массивов исходной информации, в понятном и структурированном формате.

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Bir cavab yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: